سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام – آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام – آذر 1400

سلام. من 26 آذر سنتر ایرسافام تهران آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم آقای سوری بودن. خیلی خوش برخورد بودن. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

work or study Relaxing Advertisement

پارت 2:

Describe a situation were a lot of people were smiling

پارت 3:

Smiling Showing feelings (با تشکر از محمد عزیز)
نوشته های مرتبط