تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicبهمن 98,24Feb 13, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralبهمن 98,24Feb 13, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicاسفند 98,24Mar 14, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralفروردین 99,30Apr 18, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن 98,19Feb 8, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن 98,24Feb 13, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralبهمن 98,24Feb 13, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن 98,24Feb 13, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralبهمن 98,24Feb 13, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند 98,3Feb 22, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند 98,10Feb 29, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاسفند 98,10Feb 29, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند 98,15Mar 5, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند 98,17Mar 7, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاسفند 98,17Mar 7, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند 98,17Mar 7, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاسفند 98,17Mar 7, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند 98,17Mar 7, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاسفند 98,17Mar 7, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند 98,24Mar 14, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین 99,16Apr 4, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralفروردین 99,16Apr 4, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین 99,23Apr 11, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین 99,30Apr 18, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralفروردین 99,30Apr 18, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین 99,30Apr 18, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralفروردین 99,30Apr 18, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 99,11Apr 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 99,11Apr 30, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 99,20May 9, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 99,27May 16, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 99,1May 21, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 99,1May 21, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 99,1May 21, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 99,1May 21, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicبهمن 98,12Feb 1, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralبهمن 98,12Feb 1, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicبهمن 98,12Feb 1, 2020تبریز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralبهمن 98,12Feb 1, 2020تبریز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicبهمن 98,12Feb 1, 2020اهواز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralبهمن 98,12Feb 1, 2020اهواز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicبهمن 98,12Feb 1, 2020کرمان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralبهمن 98,12Feb 1, 2020کرمان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicبهمن 98,12Feb 1, 2020تهران32,612,500نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralبهمن 98,12Feb 1, 2020تهران32,612,500نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicبهمن 98,19Feb 8, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicبهمن 98,19Feb 8, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicبهمن 98,19Feb 8, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicبهمن 98,24Feb 13, 2020تهران32,612,500نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralبهمن 98,24Feb 13, 2020تهران32,612,500نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicبهمن 98,24Feb 13, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralبهمن 98,24Feb 13, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicبهمن 98,24Feb 13, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralبهمن 98,24Feb 13, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicبهمن 98,24Feb 13, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralبهمن 98,24Feb 13, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralبهمن 98,24Feb 13, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 98,3Feb 22, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 98,3Feb 22, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 98,3Feb 22, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralاسفند 98,8Feb 27, 2020تهران24,655,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 98,15Mar 5, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 98,15Mar 5, 2020رشت30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicاسفند 98,17Mar 7, 2020تهران32,612,500نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralاسفند 98,17Mar 7, 2020تهران32,612,500نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicبهمن 98,19Feb 8, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicبهمن 98,24Feb 13, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralبهمن 98,24Feb 13, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند 98,3Feb 22, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند 98,3Feb 22, 2020کرج30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند 98,15Mar 5, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند 98,15Mar 5, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند 98,15Mar 5, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند 98,17Mar 7, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralاسفند 98,17Mar 7, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند 98,17Mar 7, 2020کرج30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralاسفند 98,17Mar 7, 2020کرج30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند 98,17Mar 7, 2020کیش30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralاسفند 98,17Mar 7, 2020کیش30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند 98,24Mar 14, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین 99,16Apr 4, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین 99,16Apr 4, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین 99,16Apr 4, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین 99,16Apr 4, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین 99,16Apr 4, 2020کرج30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین 99,16Apr 4, 2020کرج30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین 99,23Apr 11, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین 99,30Apr 18, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین 99,30Apr 18, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 99,11Apr 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 99,11Apr 30, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 99,11Apr 30, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 99,11Apr 30, 2020کرج30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 99,20May 9, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 99,27May 16, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS دانشگاه آزاد

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام

جدول آزمونهای IELTS پارسیان

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پارسیانIELTSAcademicبهمن 98,19Feb 8, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicاسفند 98,17Mar 7, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralاسفند 98,17Mar 7, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicفروردین 99,23Apr 11, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicخرداد 99,10May 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralخرداد 99,10May 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicخرداد 99,29Jun 18, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicمرداد 99,4Jul 25, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralمرداد 99,4Jul 25, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicمرداد 99,16Aug 6, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicشهریور 99,22Sep 12, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralشهریور 99,22Sep 12, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicمهر 99,19Oct 10, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآبان 99,22Nov 12, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralآبان 99,22Nov 12, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآذر 99,13Dec 3, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام