تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicاردیبهشت 99,20 May 9, 2020 تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicخرداد 99,10 May 30, 2020 تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralخرداد 99,10 May 30, 2020 تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicخرداد 99,24Jun 13, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralخرداد 99,24Jun 13, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 99,11Apr 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 99,11Apr 30, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 99,18May 7, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاردیبهشت 99,18May 7, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 99,20May 9, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 99,20May 9, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 99,25May 14, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاردیبهشت 99,25May 14, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 99,27May 16, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 99,1May 21, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 99,1May 21, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 99,1May 21, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 99,1May 21, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 99,3May 23, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 99,3May 23, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 99,8May 28, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 99,8May 28, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 99,10May 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 99,10May 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 99,10May 30, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 99,10May 30, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 99,17Jun 6, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 99,24Jun 13, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 99,24Jun 13, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 99,29Jun 18, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 99,31Jun 20, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 99,31Jun 20, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 99,12Jul 2, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 99,21Jul 11, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralتیر 99,21Jul 11, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 99,28Jul 18, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,11Apr 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,11Apr 30, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,11Apr 30, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,11Apr 30, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,11Apr 30, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,18May 7, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت 99,18May 7, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,18May 7, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت 99,18May 7, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,18May 7, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت 99,18May 7, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,18May 7, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت 99,18May 7, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,20May 9, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,20May 9, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,20May 9, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,25May 14, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت 99,25May 14, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,25May 14, 2020تبریز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت 99,25May 14, 2020تبریز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,25May 14, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت 99,25May 14, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,25May 14, 2020اهواز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت 99,25May 14, 2020اهواز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicاردیبهشت 99,25May 14, 2020تهران32,612,500نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralاردیبهشت 99,25May 14, 2020تهران32,612,500نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralاردیبهشت 99,26May 15, 2020تهران24,655,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,27May 16, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 99,27May 16, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicاردیبهشت 99,27May 16, 2020تهران32,612,500نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 99,11Apr 30, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 99,11Apr 30, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 99,20May 9, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 99,25May 14, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralاردیبهشت 99,25May 14, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 99,25May 14, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralاردیبهشت 99,25May 14, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 99,25May 14, 2020کرج30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralاردیبهشت 99,25May 14, 2020کرج30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 99,27May 16, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 99,1May 21, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 99,1May 21, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 99,1May 21, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 99,1May 21, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 99,1May 21, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 99,1May 21, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 99,3May 23, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 99,3May 23, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 99,8May 28, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 99,8May 28, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 99,8May 28, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 99,8May 28, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 99,10May 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 99,10May 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 99,17Jun 6, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 99,17Jun 6, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 99,17Jun 6, 2020کرج30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 99,24Jun 13, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 99,24Jun 13, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 99,29Jun 18, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS دانشگاه آزاد

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام

جدول آزمونهای IELTS پارسیان

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پارسیانIELTSAcademicخرداد 99,3May 23, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralخرداد 99,3May 23, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicخرداد 99,10May 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralخرداد 99,10May 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicخرداد 99,29Jun 18, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicمرداد 99,4Jul 25, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralمرداد 99,4Jul 25, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicمرداد 99,16Aug 6, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicشهریور 99,22Sep 12, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralشهریور 99,22Sep 12, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicمهر 99,19Oct 10, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآبان 99,22Nov 12, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralآبان 99,22Nov 12, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآذر 99,13Dec 3, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام