تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicآبان 97,10Nov 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralآبان 97,10Nov 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicآذر 97,24Dec 15, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralآذر 97,24Dec 15, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicدی 97,15Jan 5, 2019تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralدی 97,15Jan 5, 2019تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 97,7Sep 29, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر 97,7Sep 29, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 97,7Sep 29, 2018مشهد27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر 97,7Sep 29, 2018مشهد27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 97,28Oct 20, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 97,5Oct 27, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 97,5Oct 27, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 97,5Oct 27, 2018مشهد27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 97,5Oct 27, 2018مشهد27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 97,10Nov 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 97,10Nov 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 97,19Nov 10, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 97,19Nov 10, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 97,26Nov 17, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 97,10Dec 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 97,10Dec 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 97,10Dec 1, 2018مشهد27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 97,10Dec 1, 2018مشهد27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 97,17Dec 8, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 97,22Dec 13, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 97,24Dec 15, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 97,24Dec 15, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی 97,15Jan 5, 2019تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralدی 97,15Jan 5, 2019تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی 97,22Jan 12, 2019تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی 97,29Jan 19, 2019تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralدی 97,29Jan 19, 2019تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 97,7Sep 29, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 97,7Sep 29, 2018مشهد27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 97,7Sep 29, 2018اصفهان27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمهر 97,7Sep 29, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمهر 97,7Sep 29, 2018مشهد27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمهر 97,7Sep 29, 2018اصفهان27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralمهر 97,12Oct 4, 2018تهران24,655,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicمهر 97,19Oct 11, 2018تهران32,612,500نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018شیراز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018اهواز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018شیراز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018اهواز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 97,28Oct 20, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 97,28Oct 20, 2018مشهد27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicآبان 97,5Oct 27, 2018تهران32,612,500نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralآبان 97,5Oct 27, 2018تهران32,612,500نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 97,5Oct 27, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 97,5Oct 27, 2018اصفهان27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 97,5Oct 27, 2018تبریز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 97,5Oct 27, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 97,5Oct 27, 2018اصفهان27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 97,5Oct 27, 2018تبریز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 97,10Nov 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 97,10Nov 1, 2018شیراز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 97,10Nov 1, 2018ساری27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 97,10Nov 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 97,10Nov 1, 2018شیراز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 97,10Nov 1, 2018ساری27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018کرج27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018کرج27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018شیراز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018شیراز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر 97,28Oct 20, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 97,5Oct 27, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 97,5Oct 27, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 97,10Nov 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 97,10Nov 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 97,19Nov 10, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 97,19Nov 10, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 97,19Nov 10, 2018شیراز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 97,19Nov 10, 2018شیراز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 97,19Nov 10, 2018کرج27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 97,19Nov 10, 2018کرج27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 97,26Nov 17, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 97,10Dec 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآذر 97,10Dec 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 97,10Dec 1, 2018کیش27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآذر 97,10Dec 1, 2018کیش27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 97,17Dec 8, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 97,17Dec 8, 2018کرج27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 97,24Dec 15, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآذر 97,24Dec 15, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS دانشگاه آزاد

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018رشت27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018رشت27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 97,5Oct 27, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 97,5Oct 27, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 97,5Oct 27, 2018اصفهان27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 97,5Oct 27, 2018اصفهان27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 97,10Nov 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 97,10Nov 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 97,10Nov 1, 2018شیراز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 97,10Nov 1, 2018شیراز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 97,19Nov 10, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 97,19Nov 10, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 97,19Nov 10, 2018تبریز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 97,19Nov 10, 2018تبریز27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر 97,10Dec 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر 97,10Dec 1, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر 97,10Dec 1, 2018دزفول27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر 97,10Dec 1, 2018دزفول27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر 97,24Dec 15, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر 97,24Dec 15, 2018تهران27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر 97,24Dec 15, 2018همدان27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر 97,24Dec 15, 2018همدان27,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
تاریخ آزمون آیلتس IELTS | جدول آزمونهای رسمی آیلتس
4.6 (92.8%) 25 votes