تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicبهمن ۹۷,۱۳Feb 2, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018مشهد۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018مشهد۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر ۹۷,۱۷Dec 8, 2018تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر ۹۷,۲۲Dec 13, 2018تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018ساری۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018ساری۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019مشهد۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019مشهد۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی ۹۷,۲۲Jan 12, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی ۹۷,۲۹Jan 19, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralدی ۹۷,۲۹Jan 19, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن ۹۷,۱۳Feb 2, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن ۹۷,۲۵Feb 14, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralبهمن ۹۷,۲۵Feb 14, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن ۹۷,۲۵Feb 14, 2019مشهد۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralبهمن ۹۷,۲۵Feb 14, 2019مشهد۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۷,۴Feb 23, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۷,۱۱Mar 2, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاسفند ۹۷,۱۱Mar 2, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۷,۱۸Mar 9, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۷,۲۳Mar 14, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018تبریز۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018اهواز۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018تبریز۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018اهواز۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآذر ۹۷,۱۷Dec 8, 2018تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآذر ۹۷,۱۷Dec 8, 2018شیراز۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralآذر ۹۷,۲۲Dec 13, 2018تهران۲۴,۶۵۵,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018مشهد۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018اصفهان۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018مشهد۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018اصفهان۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019شیراز۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019ساری۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019شیراز۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019ساری۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralدی ۹۷,۲۰Jan 10, 2019تهران۲۴,۶۵۵,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicدی ۹۷,۲۲Jan 12, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

[table “11” not found /]

جدول آزمونهای IELTS دانشگاه آزاد

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018همدان۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018همدان۲۷,۹۵۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
تاریخ آزمون آیلتس IELTS | جدول آزمونهای رسمی آیلتس
۴.۶ (۹۱.۵۲%) ۳۳ votes