تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicآبان 99,10Oct 31, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralآبان 99,10Oct 31, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicآذر 99,15Dec 5, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralآذر 99,15Dec 5, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00مهر 99,27Oct 18, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00مهر 99,27Oct 18, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00مهر 99,29Oct 20, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00مهر 99,29Oct 20, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 99,3Oct 24, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 99,3Oct 24, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 99,3Oct 24, 2020اصفهان46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 99,3Oct 24, 2020اصفهان46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 99,3Oct 24, 2020شیراز46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 99,3Oct 24, 2020شیراز46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 99,3Oct 24, 2020رشت46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 99,3Oct 24, 2020رشت46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00آبان 99,4Oct 25, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00آبان 99,4Oct 25, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00آبان 99,6Oct 27, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00آبان 99,6Oct 27, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSA1آبان 99,8Oct 29, 2020تهران38,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSB1آبان 99,8Oct 29, 2020تهران38,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicآبان 99,10Oct 31, 2020تهران50,900,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralآبان 99,10Oct 31, 2020تهران50,900,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 99,10Oct 31, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 99,10Oct 31, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 99,10Oct 31, 2020مشهد46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 99,10Oct 31, 2020مشهد46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 99,10Oct 31, 2020اهواز46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 99,10Oct 31, 2020اهواز46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00آبان 99,13Nov 3, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00آبان 99,13Nov 3, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 99,17Nov 7, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 99,17Nov 7, 2020اصفهان46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 99,24Oct 15, 2020مشهد 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 99,3Oct 24, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 99,3Oct 24, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 99,3Oct 24, 2020مشهد 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 99,3Oct 24, 2020مشهد 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 99,10Oct 31, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 99,10Oct 31, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 99,10Oct 31, 2020ساری 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 99,10Oct 31, 2020ساری 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 99,17Nov 7, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 99,22Nov 12, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 99,22Nov 12, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,1Nov 21, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 99,1Nov 21, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,1Nov 21, 2020مشهد 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 99,1Nov 21, 2020مشهد 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,8Nov 28, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,13Dec 3, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,15Dec 5, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 99,15Dec 5, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,15Dec 5, 2020ساری 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 99,15Dec 5, 2020ساری 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,22Dec 12, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,29Dec 19, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 99,29Dec 19, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,29Dec 19, 2020مشهد 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 99,29Dec 19, 2020مشهد 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر 99,24Oct 15, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 99,3Oct 24 2020کرج 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 99,3Oct 24 2020اصفهان 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 99,3Oct 24 2020اصفهان 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 99,3Oct 24 2020شیراز 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00آبان 99,5Oct 26 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00آبان 99,5Oct 26 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00آبان 99,7Oct 28 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00آبان 99,7Oct 28 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 99,10Oct 31 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 99,10Oct 31 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00آبان 99,12Nov 2 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00آبان 99,12Nov 2 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00آبان 99,14Nov 4 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00آبان 99,14Nov 4 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 99,17Nov 7 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 99,17Nov 7 2020اصفهان 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00آبان 99,19Nov 9 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00آبان 99,19Nov 9 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00آبان 99,21Nov 11 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00آبان 99,21Nov 11 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 99,22Nov 12 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 99,22Nov 12 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 99,22Nov 12 2020کرج 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 99,22Nov 12 2020کرج 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00آبان 99,26Nov 16 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00آبان 99,26Nov 16 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00آبان 99,28Nov 18 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00آبان 99,28Nov 18 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 99,1Nov 21 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآذر 99,1Nov 21 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایران زمین

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایران زمینIELTSAcademicآذر 99,1Nov 21, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایران زمینIELTSGeneralآذر 99,1Nov 21, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایران زمینIELTSAcademicآذر 99,13Dec 3, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS پارسیان

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآبان 99,22Nov 12, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralآبان 99,22Nov 12, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآذر 99,13Dec 3, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام