تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicشهریور 99,15Sep 5, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 99,26Jul 16, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 99,28Jul 18, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 99,2Jul 23, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 99,4Jul 25, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 99,4Jul 25, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 99,4Jul 25, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 99,4Jul 25, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 99,9Jul 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 99,9Jul 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 99,16Aug 6, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 99,18Aug 8, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 99,18Aug 8, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 99,18Aug 8, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 99,18Aug 8, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 99,1Aug 22, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralشهریور 99,1Aug 22, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 99,1Aug 22, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralشهریور 99,1Aug 22, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 99,15Sep 5, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 99,22Sep 12, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralشهریور 99,22Sep 12, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 99,27Sep 17, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralشهریور 99,27Sep 17, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 99,27Sep 17, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralشهریور 99,27Sep 17, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 99,5Sep 26, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر 99,5Sep 26, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 99,5Sep 26, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر 99,5Sep 26, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 99,19Oct 10, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 99,24Oct 15, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 99,26Jul 16, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralتیر 99,26Jul 16, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 99,26Jul 16, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralتیر 99,26Jul 16, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 99,28Jul 18, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 99,2Jul 23, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 99,4Jul 25, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 99,4Jul 25, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 99,4Jul 25, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 99,4Jul 25, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 99,4Jul 25, 2020کرمان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 99,4Jul 25, 2020کرمان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 99,4Jul 25, 2020تبریز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 99,4Jul 25, 2020تبریز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicمرداد 99,4Jul 25, 2020تهران32,612,500نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 99,9Jul 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 99,9Jul 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 99,9Jul 30, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 99,9Jul 30, 2020مشهد30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 99,9Jul 30, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 99,9Jul 30, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 99,9Jul 30, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 99,9Jul 30, 2020ساری30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 99,11Aug 1, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 99,11Aug 1, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 99,16Aug 6, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 99,16Aug 6, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 99,16Aug 6, 2020رشت30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicمرداد 99,16Aug 6, 2020تهران32,612,500نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 99,18Aug 8, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 99,18Aug 8, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicتیر 99,26Jul 16, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralتیر 99,26Jul 16, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicتیر 99,28Jul 18, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 99,2Jul 23, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 99,4Jul 25, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 99,4Jul 25, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 99,4Jul 25, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 99,4Jul 25, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 99,4Jul 25, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 99,4Jul 25, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 99,9Jul 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 99,9Jul 30, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 99,16Aug 6, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 99,16Aug 6, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 99,16Aug 6, 2020کرج30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 99,18Aug 8, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 99,18Aug 8, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 99,18Aug 8, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 99,18Aug 8, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 99,25Aug 15, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 99,25Aug 15, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 99,30Aug 20, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 99,1Aug 22, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralشهریور 99,1Aug 22, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 99,1Aug 22, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralشهریور 99,1Aug 22, 2020اصفهان30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 99,1Aug 22, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralشهریور 99,1Aug 22, 2020شیراز30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 99,1Aug 22, 2020کرج30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralشهریور 99,1Aug 22, 2020کرج30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS دانشگاه آزاد

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام

جدول آزمونهای IELTS پارسیان

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پارسیانIELTSAcademicمرداد 99,4Jul 25, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralمرداد 99,4Jul 25, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicمرداد 99,16Aug 6, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicشهریور 99,22Sep 12, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralشهریور 99,22Sep 12, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicمهر 99,19Oct 10, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآبان 99,22Nov 12, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralآبان 99,22Nov 12, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآذر 99,13Dec 3, 2020تهران30,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام