تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicآبان 99,10Oct 31, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralآبان 99,10Oct 31, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 99,5Sep 26, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر 99,5Sep 26, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 99,5Sep 26, 2020ساری 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر 99,5Sep 26, 2020ساری 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 99,19Oct 10, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 99,24Oct 15, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 99,24Oct 15, 2020مشهد 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 99,3Oct 24, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 99,3Oct 24, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 99,10Oct 31, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 99,10Oct 31, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 99,10Oct 31, 2020ساری 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 99,10Oct 31, 2020ساری 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 99,17Nov 7, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 99,22Nov 12, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 99,22Nov 12, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,1Nov 21, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 99,1Nov 21, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,1Nov 21, 2020مشهد 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 99,1Nov 21, 2020مشهد 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,8Nov 28, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,13Dec 3, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,15Dec 5, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 99,15Dec 5, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,15Dec 5, 2020ساری 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 99,15Dec 5, 2020ساری 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,22Dec 12, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,29Dec 19, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 99,29Dec 19, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 99,29Dec 19, 2020مشهد 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 99,29Dec 19, 2020مشهد 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicشهریور 99,29Sep 19, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSA1مهر 99,3Sep 24, 2020تهران38,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSB1مهر 99,3Sep 24, 2020تهران38,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 99,5Sep 26, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمهر 99,5Sep 26, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 99,5Sep 26, 2020ساری46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمهر 99,5Sep 26, 2020ساری46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 99,5Sep 26, 2020تبریز46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمهر 99,5Sep 26, 2020تبریز46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 99,5Sep 26, 2020اصفهان46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمهر 99,5Sep 26, 2020اصفهان46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSA1مهر 99,10Oct 1, 2020تهران38,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSB1مهر 99,10Oct 1, 2020تهران38,500,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00مهر 99,13Oct 4, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00مهر 99,13Oct 4, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00مهر 99,15Oct 6, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00مهر 99,15Oct 6, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicمهر 99,19Oct 10, 2020تهران50,900,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 99,19Oct 10, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 99,19Oct 10, 2020شیراز46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00مهر 99,20Oct 11, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00مهر 99,20Oct 11, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00مهر 99,22Oct 13, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00مهر 99,22Oct 13, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 99,24Oct 15, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 99,24Oct 15, 2020مشهد46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00مهر 99,27Oct 18, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00مهر 99,27Oct 18, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00مهر 99,29Oct 20, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00مهر 99,29Oct 20, 2020تهران46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00شهریور 99,31Sep 21, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00شهریور 99,31Sep 21, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00شهریور 99,31Sep 21, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر 99,5Sep 26, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر 99,5Sep 26, 2020اصفهان 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر 99,5Sep 26, 2020شیراز 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر 99,5Sep 26, 2020شیراز 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00مهر 99,7Sep 28, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00مهر 99,7Sep 28, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00مهر 99,7Sep 28, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00مهر 99,7Sep 28, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00مهر 99,14Oct 5, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00مهر 99,14Oct 5, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00مهر 99,14Oct 5, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00مهر 99,14Oct 5, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر 99,19Oct 10, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر 99,19Oct 10, 2020کرج 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00مهر 99,21Oct 12, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00مهر 99,21Oct 12, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر 99,24Oct 15, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00مهر 99,28Oct 19, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00مهر 99,28Oct 19, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 99,3Oct 24 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 99,3Oct 24 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 99,3Oct 24 2020کرج 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 99,3Oct 24 2020کرج 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 99,3Oct 24 2020اصفهان 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 99,3Oct 24 2020اصفهان 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 99,3Oct 24 2020شیراز 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 99,3Oct 24 2020شیراز 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS پارسیان

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پارسیانIELTSAcademicمهر 99,19Oct 10, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآبان 99,22Nov 12, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralآبان 99,22Nov 12, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآذر 99,13Dec 3, 2020تهران 46,096,000نمایش سایتلینک ثبت نام