تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicفروردین 1400,28Apr 17, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralفروردین 1400,28Apr 17, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 99,7Feb 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاسفند 99,7Feb 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 99,7Feb 25, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاسفند 99,7Feb 25, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 99,7Feb 25, 2021شیراز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاسفند 99,7Feb 25, 2021شیراز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 99,7Feb 25, 2021ساری61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاسفند 99,7Feb 25, 2021ساری61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicاسفند 99,9Feb 27, 2021تهران67,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 99,9Feb 27, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 99,9Feb 27, 2021اصفهان61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 99,14Mar 4, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 99,14Mar 4, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 99,14Mar 4, 2021شیراز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSA1اسفند 99,15Mar 5, 2021تهران51,380,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSB1اسفند 99,15Mar 5, 2021تهران51,380,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 99,23Mar 13, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاسفند 99,23Mar 13, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 99,23Mar 13, 2021اصفهان61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاسفند 99,23Mar 13, 2021اصفهان61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 99,23Mar 13, 2021تبریز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاسفند 99,23Mar 13, 2021تبریز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاسفند 99,23Mar 13, 2021کرمان61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاسفند 99,23Mar 13, 2021کرمان61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicاسفند 99,23Mar 13, 2021تهران67,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralاسفند 99,23Mar 13, 2021تهران67,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicفروردین 1400,7Mar 27, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralفروردین 1400,7Mar 27, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSA1فروردین 1400,20Apr 9, 2021تهران51,380,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSB1فروردین 1400,20Apr 9, 2021تهران51,380,000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاسفند 99,23Mar 13, 2021مشهد 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralفروردین 1400,28Apr 17, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین 1400,28Apr 17, 2021مشهد 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralفروردین 1400,28Apr 17, 2021مشهد 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 1400,4Apr 24, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 1400,4Apr 24, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 1400,4Apr 24, 2021ساری 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاردیبهشت 1400,4Apr 24, 2021ساری 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 1400,9Apr 29, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 1400,18May 8, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 1400,30May 20, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاردیبهشت 1400,30May 20, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 1400,30May 20, 2021مشهد 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاردیبهشت 1400,30May 20, 2021مشهد 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 1400,1May 22, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 1400,8May 29, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 1400,8May 29, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 1400,8May 29, 2021ساری 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 1400,8May 29, 2021ساری 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 1400,15Jun 5, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 1400,22Jun 12, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 1400,22Jun 12, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 1400,27Jun 17, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 1400,27Jun 17, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 1400,29Jun 19, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 1400,29Jun 19, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 1400,10Jul 1, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 1400,19Jul 10, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralتیر 1400,19Jul 10, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 1400,26Jul 17, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00اسفند 99,6Feb 24, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00اسفند 99,6Feb 24, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00اسفند 99,11Mar 1, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00اسفند 99,11Mar 1, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00اسفند 99,13Mar 3, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00اسفند 99,13Mar 3, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00اسفند 99,18Mar 8, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00اسفند 99,18Mar 8, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00اسفند 99,20Mar 10, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00اسفند 99,20Mar 10, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralاسفند 99,23Mar 13, 2021اصفهان 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00اسفند 99,25Mar 15, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00فروردین 1400,16Apr 5, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00فروردین 1400,16Apr 5, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00فروردین 1400,16Apr 5, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00فروردین 1400,16Apr 5, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00فروردین 1400,18Apr 7, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00فروردین 1400,18Apr 7, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00فروردین 1400,18Apr 7, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00فروردین 1400,18Apr 7, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین 1400,21Apr 10, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین 1400,21Apr 10, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین 1400,21Apr 10, 2021کرج 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین 1400,21Apr 10, 2021کرج 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00فروردین 1400,23Apr 12, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00فروردین 1400,23Apr 12, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00فروردین 1400,23Apr 12, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00فروردین 1400,23Apr 12, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00فروردین 1400,25Apr 14, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00فروردین 1400,25Apr 14, 2021تهران 61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS پارسیان

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پارسیانIELTSAcademicاسفند 99,7Feb 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralاسفند 99,7Feb 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicفروردین 1400,7Mar 27, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralفروردین 1400,7Mar 27, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicخرداد 1400,1May 22, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicخرداد 1400,29Jun 19, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralخرداد 1400,29Jun 19, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicتیر 1400,26Jul 17, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicمرداد 1400,30Aug 21, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralمرداد 1400,30Aug 21, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicشهریور 1400,25Sep 16, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآبان 1400,8Oct 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralآبان 1400,8Oct 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآذر 1400,13Dec 4, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralآذر 1400,13Dec 4, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام