تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicشهریور 1400,20Sep 11, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralآبان 1400,1Oct 23, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامIELTS Life SkillsA1مرداد 1400,15Aug 6, 2021تهران51,380,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTS Life SkillsB1مرداد 1400,15Aug 6, 2021تهران51,380,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 1400,16Aug 7, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 1400,16Aug 7, 2021رشت61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00مرداد 1400,17Aug 8, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00مرداد 1400,17Aug 8, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00مرداد 1400,17Aug 8, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00مرداد 1400,17Aug 8, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00مرداد 1400,17Aug 8, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00مرداد 1400,17Aug 8, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00مرداد 1400,19Aug 10, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00مرداد 1400,19Aug 10, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00مرداد 1400,19Aug 10, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00مرداد 1400,19Aug 10, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00مرداد 1400,19Aug 10, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00مرداد 1400,19Aug 10, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered UKVIAcademic - 09:00مرداد 1400,20Aug 11, 2021تهران67,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered UKVIGeneral - 09:00مرداد 1400,20Aug 11, 2021تهران67,950,000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 1400,21Aug 12, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 1400,21Aug 12, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 1400,21Aug 12, 2021شیراز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 1400,21Aug 12, 2021شیراز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 1400,21Aug 12, 2021ساری61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 1400,21Aug 12, 2021ساری61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 1400,21Aug 12, 2021تبریز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 1400,21Aug 12, 2021تبریز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00مرداد 1400,24Aug 15, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00مرداد 1400,24Aug 15, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00مرداد 1400,24Aug 15, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00مرداد 1400,24Aug 15, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 1400,21Aug 12, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 1400,21Aug 12, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 1400,21Aug 12, 2021ساری61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 1400,21Aug 12, 2021ساری61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 1400,30Aug 21, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 1400,30Aug 21, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 1400,30Aug 21, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 1400,30Aug 21, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 1400,6Aug 28, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 1400,13Sep 4, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 1400,13Sep 4, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralشهریور 1400,13Sep 4, 2021ساری61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralشهریور 1400,13Sep 4, 2021ساری61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 1400,20Sep 11, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 1400,25Sep 16, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 1400,3Sep 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر 1400,3Sep 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 1400,3Sep 25, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر 1400,3Sep 25, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 1400,17Oct 9, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 1400,22Oct 14, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 1400,1Oct 23, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 1400,1Oct 23, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 1400,8Oct 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 1400,8Oct 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 1400,15Nov 6, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 1400,20Nov 11, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 1400,20Nov 11, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 1400,29Nov 20, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 1400,29Nov 20, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 1400,6Nov 27, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00مرداد 1400,18Aug 9, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00مرداد 1400,18Aug 9, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00مرداد 1400,20Aug 11, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00مرداد 1400,20Aug 11, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00مرداد 1400,25Aug 16, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00مرداد 1400,25Aug 16, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00مرداد 1400,25Aug 16, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00مرداد 1400,25Aug 16, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 1400,30Aug 21, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 1400,30Aug 21, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 1400,30Aug 21, 2021اصفهان61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 1400,30Aug 21, 2021اصفهان61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 1400,30Aug 21, 2021زنجان61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 1400,30Aug 21, 2021زنجان61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00شهریور 1400,3Aug 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00شهریور 1400,3Aug 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 1400,6Aug 28, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00شهریور 1400,8Aug 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00شهریور 1400,8Aug 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00شهریور 1400,8Aug 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00شهریور 1400,8Aug 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00شهریور 1400,10Sep 1, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00شهریور 1400,10Sep 1, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 1400,13Sep 4, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralشهریور 1400,13Sep 4, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 1400,13Sep 4, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralشهریور 1400,13Sep 4, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 1400,13Sep 4, 2021کرج61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralشهریور 1400,13Sep 4, 2021کرج61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00شهریور 1400,15Sep 6, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00شهریور 1400,15Sep 6, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS پارسیان

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پارسیانIELTSAcademicمرداد 1400,30Aug 21, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralمرداد 1400,30Aug 21, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicشهریور 1400,25Sep 16, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآبان 1400,8Oct 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralآبان 1400,8Oct 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآذر 1400,13Dec 4, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralآذر 1400,13Dec 4, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام