تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicآذر 1400,6Nov 27, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralآذر 1400,27Dec 18, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 1400,22Oct 14, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00مهر 1400,25Oct 17, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00مهر 1400,25Oct 17, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00مهر 1400,25Oct 17, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00مهر 1400,25Oct 17, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00مهر 1400,27Oct 19, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00مهر 1400,27Oct 19, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00مهر 1400,27Oct 19, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00مهر 1400,27Oct 19, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00مهر 1400,29Oct 21, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00مهر 1400,29Oct 21, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00مهر 1400,29Oct 21, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00مهر 1400,29Oct 21, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 1400,1Oct 23, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 1400,1Oct 23, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 1400,1Oct 23, 2021اصفهان61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 1400,1Oct 23, 2021اصفهان61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 1400,1Oct 23, 2021رشت61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 1400,1Oct 23, 2021رشت61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 1400,1Oct 23, 2021زنجان61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 1400,1Oct 23, 2021زنجان61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00آبان 1400,3Oct 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00آبان 1400,3Oct 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00آبان 1400,3Oct 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00آبان 1400,3Oct 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00آبان 1400,4Oct 26, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00آبان 1400,4Oct 26, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00آبان 1400,4Oct 26, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00آبان 1400,4Oct 26, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00آبان 1400,6Oct 28, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00آبان 1400,6Oct 28, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 1400,1Oct 23, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 1400,1Oct 23, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 1400,1Oct 23, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 1400,1Oct 23, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 1400,8Oct 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 1400,8Oct 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 1400,8Oct 30, 2021ساری61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 1400,8Oct 30, 2021ساری61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 1400,15Nov 6, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 1400,20Nov 11, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 1400,20Nov 11, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 1400,20Nov 11, 2021تبریز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 1400,20Nov 11, 2021تبریز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 1400,29Nov 20, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 1400,29Nov 20, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 1400,29Nov 20, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 1400,29Nov 20, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 1400,6Nov 27, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 1400,11Dec 2, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 1400,13Dec 4, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 1400,13Dec 4, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 1400,13Dec 4, 2021ساری61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 1400,13Dec 4, 2021ساری61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 1400,20Dec 11, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 1400,27Dec 18, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 1400,27Dec 18, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 1400,27Dec 18, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 1400,27Dec 18, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی 1400,18Jan 8, 2022تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی 1400,18Jan 8, 2022تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00مهر 1400,26Oct 18, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00مهر 1400,26Oct 18, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00مهر 1400,28Oct 20, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00مهر 1400,28Oct 20, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 1400,1Oct 23, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 1400,1Oct 23, 2021مشهد61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 1400,1Oct 23, 2021اصفهان61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 1400,1Oct 23, 2021اصفهان61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 1400,1Oct 23, 2021تبریز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 1400,1Oct 23, 2021تبریز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00آبان 1400,3Oct 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00آبان 1400,3Oct 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00آبان 1400,3Oct 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00آبان 1400,3Oct 25, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00آبان 1400,5Oct 27, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00آبان 1400,5Oct 27, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 1400,8Oct 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 1400,8Oct 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 1400,8Oct 30, 2021شیراز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 1400,8Oct 30, 2021شیراز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 1400,8Oct 30, 2021اهواز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 1400,8Oct 30, 2021اهواز61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 14:00آبان 1400,12Nov 3, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 14:00آبان 1400,12Nov 3, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 1400,15Nov 6, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 09:00آبان 1400,17Nov 8, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 09:00آبان 1400,17Nov 8, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSAcademic - 18:00آبان 1400,19Nov 10, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانComputer–delivered IELTSGeneral - 18:00آبان 1400,19Nov 10, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 1400,20Nov 11, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 1400,20Nov 11, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS پارسیان

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآبان 1400,8Oct 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralآبان 1400,8Oct 30, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآذر 1400,13Dec 4, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralآذر 1400,13Dec 4, 2021تهران61,510,400نمایش سایتلینک ثبت نام