داستان طراحی لوگوی آفرینش

آفرینش در لغتنامه دهخدا به معانی “خلق، انشاء، ابداع و خلقت” میباشد. از همین رو در طرح لوگوی آفرینش از نماد “درخت” که سنبل رویش و خلقت میباشد استفاده شده است. برگهای درخت آفرینش به سه رنگ سبز، فیروزه ای و نارنجی میباشند که این برگها به ۳ دایره رنگی که نماد اصلی لوگوی IELTS در جهان هستند اشاره دارد.

Afarinesh logo

لوگوهای مناسبتی آفرینش

afarinesh ielts

Afarinesh Norooz logo

Afarinesh Fathers day logo

Afarinesh Christmas

Afarinesh Yalda

AFARINESH Yalda

afarinesh ielts moharram