سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام – آبان 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام آبان 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام – آبان 1400

سلام. من 27 آبان سنتر ایرسافام مشهد آزمون اسپیکینگ داشتم. اسم اگزمینر رو خاطرم نیست. آزمون من آنلاین بود و من اطلاع نداشتم و این موضوع باعث استرس من شد چون هدست ها برای شنیدن صدای اگزمینر خیلی بد بود و من صدای خودمو نمیشنیدم. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

?Do you like to live in city ?In what city you grew up

پارت 2:

describe a book you read

پارت 3:

about books .What do old people read? Give examples ?Do children like reading stories (با تشکر از کیمیای عزیز)
نوشته های مرتبط