نمونه سوالات اسپیکینگ سنترعصر دین و دانش (آبان ۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنترعصر دین و دانش (آبان ۱۴۰۱)

سلام من امروز۱۵ نوامبر (۲۴ آبان ) در سنتر دین و دانش با آقای دارابی آزمون اسپیکینگ داشتم. خیلی با آرامش بودند و اصلا استرس به من ندادند ایشان با روی گشاده سوال می پرسیدند حتی یک بار سوال را متوجه نشدم مجدد تکرار کردند و یک بار هم جواب را داشتم خارج از سوال پاسخ می دادم اصلاح کردند . پارت سوم سوالات خیلی زیاد بودند به این دلیل دقیقا سوالات خاطرم نیستند.

پارت ۱

 • Work or study
 • Stress for study
 • ?What do you want to do after studying this course

پارت ۲

 • ?Describe a difficult thing you did and succeeded . What it was
 • ?How did you complete it
 • ?Why it was difficult
 • ?Did anyone help u to be succeed
 • ?And how you felt about it


پارت ۳

 • Student, success, youth
 • ?school has the main role in success of children or parents have
 • ?How children could be success in their study
 • ?Is Praise good for success of children

نوشته های مرتبط