Confusing English Words – every day / everyday

Confusing English Words every day / everyday

Confusing English Words – every day / everyday

بسیاری از کلمات وجود دارند که معنی یکسانی دارند، اما در واقع تعاریف و کاربردهای مختلفی دارند. شما می خواهید درست صحبت کنید و از به کار بردن کلمات نادرست خودداری کنید، اما در مورد معنی دقیق و کاربرد هر کلمه کاملا مطمئن نیستید. بعضی از زبان آموزان حتی به دلیل تردیدهایشان از به کار بردن کلمات خودداری می کنند! هدف ما در این سری از پست ها روشن کردن رایج ترین کلمات گیج کننده در انگلیسی است.

every day / everyday

:Everyday (one word) is an adjective to describe something else

It’s easy to get stressed out by everyday problems. (everyday describes problems) These shoes are great for everyday wear. (everyday describes wear)

:When talking about how frequently something occurs, use every day (two words)

.I study English every day .I walk my dog every day

نوشته های مرتبط