نقشه ها در رایتینگ تسک یک آکادمیک

نقشه ها در رایتینگ تسک یک آکادمیک

نقشه ها در رایتینگ تسک یک آکادمیک

با مقایسه دو نقشه درست یا غلط بودن عبارات را مشخص کنید. map  

N1. School – remained the same

True False

N2. Playing fields with trees- cut down to make way for block of flats

True False

N3. Hospital – became smaller

True False

N4. Bank- turned into restaurant

True False

N5. Library- remained the same

True False

N6. Café and park – cut down

True False

N7. Houses – chopped down

True False

N8. Shops- replaced

True False

N9. Theatre-converted

True False

N10. Trees – knocked down

True False

N11. The town of Frenton – transformed

True False

 

Answers

N1. True N2. True N3. False N4. True N5. True N6. False N7. False N8. True N9. True N10. False N11. True

نوشته های مرتبط