استفاده از جملات پیچیده در رایتینگ تسک یک آکادمیک

استفاده از جملات پیچیده در رایتینگ تسک یک آکادمیک

استفاده از جملات پیچیده در رایتینگ تسک یک آکادمیک

این جملات توسط کلماتی همانند whereas ,while, ,whilst, although ساخته میشوند. شما همچنین برای مرتبط کردن جملات و ایده هاتون میتوانید از انتخابات دیگری نظیر in contrast, by contrast , by comparison ,however نیز استفاده نمایید. به مثال زیر توجه فرمایید:

The chart below shows the factors influencing people’s choice of where to live in Brindington in 2011

بارچارت زیر دلایل مردم برای انتخاب شهرBridington برای زندگی را نشان میدهد. متن اما بصورت بخشهایی است ک با ترتیب نادرست کنار هم قرار گرفته اند، با مطالعه چارت ترتیب قرار گرفتن بخشهای متن را مرتب سازید.

choice of location

N1 Restaurants and parks were the two factors which concerned both genders the least with just fractionally more men than women citing the latter as important (approximately 45% as against 43%). Regarding the former, only about 5% of each gender considered them an important factor

N2 By comparison, however, more women than men stated that crime levels and shops were more important factors-approximately 75% and 55% and 45% and 35% respectively

N3 While men seem more concerned about issues such as property prices and transport, women focused more on crime and shops. It is clear that the primary concern for both genders is the quality of the schools

N4 As regards school quality, it was cited by approximately 85% of both males and females as the main factor

N5 By contrast, whereas transport and property prices were quoted by nearly 80% and around 75% of men respectively, for women these factors were of less importance at about 65% and 60% respectively

: Answers N3>N4>N5>N2>N1

 
نوشته های مرتبط