استفاده از معادل‌ های کم تکرارتر کلمات پر تکرار

استفاده از معادل‌ های کم تکرارتر کلمات پر تکرار

استفاده از معادل‌ های کم تکرارتر کلمات پر تکرار

استفاده از معادل‌ های کم تکرارتر کلمات پر تکرار می تواند امتیاز واژگان شما را در اسپیکینگ و رایتینگ افزایش دهد. به عنوان مثال به دو معادل بهتر برای فعل have در مثال های زیر دقت کنید:

.Few medical procedures carry (have) no risk of any kind

.Experts hold (have) various opinions as to the causes of the disease

نوشته های مرتبط