آیلتس آفرینش
شروع ثبت‌نام کلاس‌های حضوری ترم فروردین
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه
Verb tenses in IELTS

Verb tenses in IELTS

Verb tenses in IELTS

استفاده گسترده، متنوع و به جا از افعال نیازمند دانستن ساختار و کاربرد افعال یا tense است.جدول زیر به صورت بسیار مختصر ولی کامل و مؤثر، انواع زمان ها را با مثال به شما ارائه می دهد .آنها را بخوانید و تمرین کنید، سپس با جایگزین کردن افعال مختلف دیگر در رایتینگ و اسپیکینگ خود به کار ببرید. نکته: سعی کنید تا از “حیطه وسیعی” از این افعال و زمان ها در مدت کوتاه اسپیکینگ و متن رایتینگ خود به صورت مناسب استفاده کنید.

English Grammar and Exercises for ESL learners


Verb Tense Revision Chart

(Revision of all tenses of English verbs with a brief explanation and an example)


Verb Tense Use Example
I play Present Simple -Regular activities / routine Amy and Sue play tennis on Saturdays.
I am playing Present Continuous -Continuous present action Amy and Sue are playing at the moment.
I have played Present Perfect Simple -Finished part of continuous action.-Completed actions in unfinished  time period.-Recent events (unspecified time)-Past action with a result in the present.-Experiences up to now. -Amy and Sue have played two sets.-They have played several other matches this year.-Their parents have just arrived.-Sue has broken her racket so she can’t continue.-They have played in many tournaments.
I have been playing Present Perfect Continuous Actions begun in the past which  continue today. They have been playing tennis since ۲ o’clock this afternoon.
I played Past Simple Finished actions at a specific time in the past. Last Saturday Sue played in another tournament.
I  was playing Past Continuous Past continuous actions. At 2.45 pm they were playing the second set.
I had played Past Perfect Simple Completed actions before a specific time or event in the past. Two other people had played a match before Amy and Sue arrived.
I had been playing Past Perfect Continuous Continuous actions before a specific  time or event in the past. At 4 pm they had been playing for 2 hours.
I will play Future Simple -Predictions-Spontaneous decisions/offers Amy will win the match today. I’ll lend you my racket!
I will be playing Future Continuous Continuous future action Tomorrow they will be playing in another club.
I will have played Future Perfect Completed future action By September they will have played ten matches.
I will have been playing Future Perfect Cont. Continuous future action estimated at a time in the future. A 5 pm  Amy and Sue will have been playing for 3 hours.
I would play Conditional Simple Probable action in an imaginary situation I would play tennis if I had a racket.
I would be playing Conditional Cont. Continuous action in an imaginary situation Amy would be playing tennis if you came by on  Saturday afternoon.
I would have played Conditional Perfect Speculation about imaginary situations in the past. I would have played tennis yesterday if you had asked me.
I would have been playing Conditional Perf.Continuous Continuous hypothetical situations. I would have been playing with Sue if I had won my last match.
امتیاز شما post
مقالات مرتبط