نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (شهریور۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (شهریور۱۴۰۱)

سلام با خانم اخوان سنتر عصر دین ودانش اسپیکینگ داشتم ، در تاریخ ۳ شهریور بسیار خانم آرامی بودند. به طور کلی من ازایشان آرامش گرفتم حتی یک بار پارت ۳ یک سوال را آرام گفتند متوجه نشدم و ایشان مجدد برای من تکرار کردند.

پارت ۱:

  • Hometown
  • What is famous for
  • History of your hometown
  • Taking photograph

پارت ۲:

  • Describe an important celebrity you follow on social media.
  • follow up about social media.

پارت ۳:

  • Communication and media
  • How it changed
نوشته های مرتبط