چهار ‌گروه موضوعات رایج در پارت ۲ اسپیکینگ

ielts tips

چهار ‌گروه موضوعات رایج در پارت ۲ اسپیکینگ

پیشنهاد می شود واژگان و عبارت مناسب برای این چهار حوزه را به خوبی تمرین کنید و با ضبط کردن صدای خود دانش واژگانی خود را برای تسک کاردهای مربوط به این موضوعات ارزیابی کنید!

خروج از نسخه موبایل