ثبت‌نام عمومی کلاسهای حضوری ترم مرداد
چهار ‌گروه موضوعات رایج در پارت ۲ اسپیکینگ

چهار ‌گروه موضوعات رایج در پارت ۲ اسپیکینگ

چهار ‌گروه موضوعات رایج در پارت ۲ اسپیکینگ

  • موضوعات مروبط به اشخاص people
  • موضوعات مربوط به مکانها places
  • موضوعات مربوط به موقعیت ها و رویدادها events and situations
  • موضوعات مربوط به اشیا objects
پیشنهاد می شود واژگان و عبارت مناسب برای این چهار حوزه را به خوبی تمرین کنید و با ضبط کردن صدای خود دانش واژگانی خود را برای تسک کاردهای مربوط به این موضوعات ارزیابی کنید!
مقالات مرتبط