ثبت نام کلاسهای حضوری ترم خرداد
در پاراگراف “کانکلوژن” یا نتیجه گیری چه باید کرد؟

در پاراگراف “کانکلوژن” یا نتیجه گیری چه باید کرد؟

  باید هدف شما این باشد که مطمئن شوید ممتحن ایده اصلی رایتینگ شما (position) را فراموش یا سو برداشت نکرده باشد. چگونه؟ یکی از سه راه زیر را به کار گیرید :
  1.  همه چیز را خلاصه و جمع بندی کنید.
  2. ایده اصلی را به صورت روشن و واضح پارافریز کنید.
  3.  به نکات اصلی مقدمه بازگردید: با قدرت و وضوح بیشتر!
سه روش فوق باعث می شود که متن شما مانند یک دایره بسته شود و سیکل رایتینگ شما کامل گردد ( نمره بهتر در TR و CC).
مقالات مرتبط