اهمیت دقت به انتخاب واژگان در رایتینگ

اهمیت دقت به انتخاب واژگان در رایتینگ

اهمیت دقت به انتخاب واژگان در رایتینگ

آیا باید از واژگان ساده استفاده کرد؟ با بررسی band score descriptor متوجه می شویم که در توصیف سطح ۷ و ۸ برای واژگان این عبارت وجود دارد:

uses less common lexical item (7)

skilfully uses uncommon lexical items (8)

این عبارت به وضوح بیان می کند که استفاده از واژگان خیلی رایج می‌تواند به معنای دور شدن شما از نمره ۷ باشد.
  • البته دقت کنید عدم استفاده از کلمات کم تکرار قطعا از استفاده اشتباه از این کلمات بهتر است.
نوشته های مرتبط