گرامرمن – درس دوم – بررسی انتخاب واژگان با معانی مختلف

گرامرمن درس دوم بررسی انتخاب واژگان با معانی مختلف

گرامرمن – درس دوم – بررسی انتخاب واژگان با معانی مختلف

در این قسمت به بررسی انتخاب واژگان می‌ پردازیم که معنای آنها خیلی کلی است و یا دارای معانی مختلفی هستند که بهتر است از آنها در نوشتار استفاده نکنیم. برخی از این کلمات که اتفاقا در محاوره عامیانه هم پر کاربرد هستند عبارتند از:

.things, stuff, get, give, have/has, etc

مقایسه کنید:

People tend to collect many things over time. (things)

Often, stuff from our past can hurt us today. (stuff)

This manual gives detailed information about the machinery used. (gives)

Getting the correct information can be difficult. (Getting)

When someone has the right tools, their future is bright. (has)

با کمی تغییرات ساده در انتخاب واژگانی که حتما آنها را بلد هستید، می ‌توانید جملات زیباتری تولید کنید.

مقایسه کنید:

People tend to collect many items over time. (things Vs. items)

Often, experiences from our past can hurt us today. (stuff Vs. experiences)

This manual provides detailed information about the machinery used. (gives Vs. provides)

Obtaining the correct information can be difficult. (Getting Vs. Obtaining)

When someone possesses the right tools, their future is bright. (has Vs. possesses)

اگر معانی کلمات items، experiences، provides، obtaining، possesses را از قبل می ‌دانستید اما از آنها استفاده نمی‌ کردید، بهتر است در هنگام نوشتن بیشتر به انتخاب واژگان دقت کنید.
5/5 - (4 امتیاز)
مقالات مرتبط