گرامرمن – درس نهم – استفاده از کلمات ربط – قسمت هشتم

گرامرمن درس نهم استفاده از کلمات ربط قسمت هشتم

گرامرمن – درس نهم – استفاده از کلمات ربط – قسمت هشتم

امروز با آخرین درس از این مبحث باهاتون هستم و از درس بعدی میریم سراغ یه مبحث مهم گرامری دیگه. خب درس امروز درباره both … and … هستش که خیلی ساده است و حتما دیدین یا شنیدین‌اش. حالا ببینیم این ساختار چیه و چطوری ازش استفاده میشه. خب این ساختار فقط یک کاربرد داره اونم برای وصل کردن ساختارهای مشابه مثل دو تا اسم، صفت، فعل یا گروه اسمی و امثالهم. این مثال ها رو ببینین. مثال از ساختارهای مشابه:

Both grammar and vocabulary are important to score high in IELTS. (Both + noun and + noun)

تو این مثال دو تا اسم با both … and … بهم وصل شدن. اینجا یه قانون بیشتر نداره اونم اینه که وقتی با این ساختار دو ساختار مشابه با نقش فاعلی بهم وصل میشن، فعل همیشه حالت جمع داره، مثل مثال بالا که گفتیم.

.Both grammar and vocabulary are important to score high in IELTS

یا این مثال:

Both my mother and my father are coming to the party. (are)

خب حالا چندتا هم تمرین انجام بدین که این درس بهتر براتون جا بیوفته. تو هر تمرین دو تا جمله داریم. ببینید که چطور باید ساختارهای مشابه اونا رو بهم وصل کنید.

.N1. There is more food on the table. There is more food in the refrigerator

.N2. Mike jogs every morning. He does push-ups

.N3. Dave says that Nancy is beautiful. He says she is intelligent

جوابهای ممکن:

.N1. There is more food both on the table and in the refrigerator

.N2. Mike both jogs and does push-ups every morning

.N3. Dave says that Nancy is both beautiful and intelligent

5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مرتبط