گرامرمن – درس هفتم – استفاده از کلمات ربط – قسمت ششم

گرامرمن درس هفتم استفاده از کلمات ربط قسمت ششم

گرامرمن – درس هفتم – استفاده از کلمات ربط – قسمت ششم

امروز باهاتون هستم با ادامه درس قبلی درباره neither … nor … که حتما دیدین یا شنیدینش. مثل ساختار قبلی، خیلی هم کاربردی و جالبه که نوشته یا صحبت شما رو حرفه ای تر میکنه بشرطی که به درستی ازش استفاده کنید. حالا ببینیم این ساختار چیه و چطوری استفاده میشه. خب این ساختار فقط یک کاربرد داره، اونم برای وصل کردن ساختارهای مشابه مثل دو تا اسم، صفت، فعل یا گروه اسمی و امثالهم. این مثال ها رو ببینین: مثال از ساختارهای مشابه:

Neither money nor fame is important to me. (neither + noun nor + noun)

تو این مثال دو تا اسم با neither … nor … بهم وصل شدن. این ساختار ساده چند تا قانون داره. اول اینکه این ساختار برای وصل کردن دو ایده منفی با معنای نه این… و نه اون… کاربرد داره.

.She is neither coming to the party nor planning to call him

دوم اینکه neither … nor … در حالت وصل کردن ساختارهای مشابه در نزدیکترین فاصله به اونها قرار میگیره مثل

.I am neither happy nor sad today

سوم اینکه از لحاظ تطبیق فاعل و فعل در فرم جمع یا مفرد، همیشه فعل از نزدیکترین فاعل پیروی میکنه مثل این حالتها:

Neither Maria nor John is coming to the party. (is) Neither Maria nor her parents are coming to the party. (are)

و یک نکته ریزی و پایانی اون هم اینه که این ساختار برای وصل کردن ساختارهای مشابه فاعلی inversion نداره. خب حالا چندتا هم تمرین انجام بدین که این درس بهتر براتون جا بیوفته. تو هر تمرین دو تا جمله داریم ببینید که چطور باید ساختارهای مشابه اونا رو بهم وصل کنید.

.N1. The test wasn’t long. The test wasn’t difficult

.N2. I haven’t been getting very high grades. I haven’t been getting very low grades

.N3. Nevertheless, I’m not sad about this. I’m not worried about that

جوابهای ممکن:

.N1. The test was neither long nor difficult

.N2. I have been getting neither very high grades nor very low grades

.N3. Nevertheless, I’m neither sad nor worried about that

3.7/5 - (6 امتیاز)
مقالات مرتبط