گرامرمن – درس ششم – استفاده از کلمات ربط – قسمت پنجم

گرامرمن درس ششم استفاده از کلمات ربط قسمت پنجم

گرامرمن – درس ششم – استفاده از کلمات ربط – قسمت پنجم

امروز باهاتون هستم با یه درس دیگه درباره either … or … که حتما دیدین یا شنیدینش. خیلی هم کاربردی و جالبه و نوشته یا صحبت شما رو حرفه ای تر میکنه. حالا ببینیم این ساختار چیه و چطوری استفاده میشه. خوب این ساختار دو تا کاربرد داره.یکی برای ساختارهای مشابه مثلا وصل کردن دو تا اسم، صفت، فعل یا گروه اسمی و امثالهم و دومی برای وصل کردن دو تا جمله کامل بهم دیگه. این مثال ها رو ببینین. مثال از ساختارهای مشابه:

A person is either honest or dishonest. (either + adj. or + adj.)

تو این مثال دو تا صفت با either … or … بهم وصل شدن. مثال از دو جمله کامل:

Either you tell the truth, or I will report you to the police. (Either + sentence, or + sentence)

تو این مثال دو جمله کامل و مستقل با Either …, or … بهم وصل شدن و بین آنها هم اگه دقت کنید یک کاما اضافه شده. این ساختار ساده چند تا قانون داره. اول اینکه این ساختار از حق انتخاب بین دو چیز صحبت میکنه.

.You can have either coffee or tea

دوم اینکه either … or … در حالت وصل کردن ساختارهای مشابه در نزدیکترین فاصله به اونها قرار میگیره.مثل:

.She is either crying or laughing very hard

سوم اینکه از لحاظ تطبیق فاعل و فعل در فرم جمع یا مفرد، همیشه فعل از نزدیکترین فاعل پیروی میکنه.مثل این حالتها:

Either my parents or my sister is going to visit me. (is)

Either my sister or my parents are going to visit me. (are)

خب، حالا چندتا هم تمرین انجام بدین که این درس بهتر براتون جا بیوفته. تو هر تمرین دو تا جمله داریم.ببینید که بهتره بوسیله ساختارهای مشابه اونا رو بهم وصل کنید یا مثل دو تا جمله کامل و مستقل.

.N1. Jim and Bob jog every morning. They do push-ups

N2. My brother is going to the next Olympic Games. My sisters are going to the next Olympic Games

.N3. You will clean your room. I will have to tell your father about it

جوابهای ممکن:

.N1. Jim and Bob either jog every morning or do push-ups

.N2. Either my brother or my sisters are going to the next Olympic Games

.N3. Either you will clean your room, or I will have to tell your father about it

5/5 - (3 امتیاز)
مقالات مرتبط