چهار ترکیب کالوکیشنی بسیار ساده اما تاثیر گذار

چهار ترکیب کالوکیشنی بسیار ساده اما تاثیر گذار

کالوکیشن ها قسمت مهمی از نمره های شش به بالا در اسپیکینگ و رایتینگ را تشکیل می‌دهند. کالوکیشن دو یا سه واژه کنار هم هستند که معنی خاصی را میرسانند. دقت کنید که ترکیب های دیگر نیز ممکن است معنی دار باشند، اما این فقط کالوکیشن ها هستند که در زبان طبیعی هستند و نمره بالایی به ما میدهند. برای شروع چهار ترکیب کالوکیشنی بسیار ساده اما تاثیر گذار را مرور می کنیم.

have

have a drink have a good time have a haircut have a holiday have a problem have a relationship have a rest have lunch have sympathy

take

take a break take a chance take a look take a rest take a seat take a taxi take an exam take notes take someone’s place take someone’s temperature

do

do business do nothing do someone a favour do the cooking do the housework do the shopping do your best do your hair do your homework Do the dishes Do the laundry

get

get a job get a shock get angry get divorced get drunk get frightened get home get lost get married get nowhere get permission get pregnant get ready get started get the impression get the message get upset get wet get worried

تکلیف : از کتاب کمبریج ۷،۸،۹ یک تست اسپیکینگ را انتخاب کنید. با همراهی یک اسپیکینگ پارتنر، خود را به صورت مصنوعی موظف کنید که در هر سی ثانیه یکی از کالوکیشن های فوق را استفاده کنید.
5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مرتبط