“پس به چه رایتینگی هفت میدن؟!”

 “پس به چه رایتینگی هفت میدن؟!”

  اینروزها سوال فوق بسیار متداول است و حتی برخی ها را به ستوه آورده است زیرا بارها در آزمون شرکت کرده اند و در بقیه اسکیل ها هفت گرفته اند ولی در رایتینگ هنوز به هفت نرسیده اند! برای پاسخ به این سوال، تاپیک رایتینگ تسک دو آکادمیک امتحان اصلی آیلتس ( دوم بهمن نود و پنج) را در اینجا قرار میدهیم و از شما می خواهیم طبق فاکتورهای نمره دهی و در فقط چهل دقیقه به آن پاسخ دهید. یک نمونه با نمره هفت با توضیح ممتحن در همینجا آمده با مقایسه نوشته خود با سمپل ما، نقاط ضعف و قوت خود را خواهید یافت.

There should be some parenting courses for new fathers and mothers ?To what extent do you agree or disagree with the statement

نمونه رایتینگ تسک۲ اکادمیک:

Some hold that the idea of attending classes for those who become new mothers and fathers are worthwhile and valuable. Others, however, hold a different position and emphasize the intuitive and instinctive nature of parenting and consider the mentioned classes as worthless and sometimes disturbing. I agree with the latter group

Those in favor of the idea of having courses for these parents state that parenting, especially in the modern times, is a skill to be acquired to cater for all the needs of the new borns. As an illustration, if mothers are truly keen on providing their child with nutritious food from the first days, then they must have a good grasp of science of nutrition, which cannot be possible without attending courses taught by a specialist. They also cite the number of incidents involving infant casualties and serious illnesses reported daily by various websites, plenty of which may be prevented by getting the right education

Others, on the other hand, opine that God or mother nature has equipped us with necessary knowledge to protect our offsprings. Attending classes, therefore, would be useless and a waste of time. This group of people, me included, mention the thousands of years of human history and the glorious upbringing of the infants and new borns which automatically resulted in generations of physically and mentally healthy individuals. They are of the opinion that these academic courses would not only be utterly useless but also an intervention in the process of human evolution and thus harmful

All in all, considering the factors and the statements above, I shall, again, take side with those who focus on the nature and the God-given abilities of our mothers and fathers to rear us and believe that this is all we need and not some out-of-the-context classes and pamphlets

نظرات ممتحن درباره متن بالا : پاسخ به سوال: به همه جنبه های سوال پرداخته شده و نویسنده موضع روشنی را از ابتدا تا انتها گرفته است. اما مثالها کم و محدود هستند و گاهی انحراف از موضوع و پرداخت حداقلی به تاپیک دیده می شود که نمره این بخش را به یک ۷ ضعیف تبدیل می‌کند. انسجام و پیوستگی: نویسنده از حیطه خوبی از انسجام دهنده ها به صورت معقول استفاده کرده است اما گاهی خطاهایی در جای استفاده و کاربرد دیده می شود که نمره این بخش را به ۷ محدود میکند. دایره واژگانی: قویترین بخش این نوشته است. از واژگان و کالوکیشن هاى مرتبط به درستی استفاده شده است، اما گاهی از کلماتی استفاده میشود که مناسب نیستند و همینطور چند خطای usage دیده می شود که باعث شده است نمره این بخش به ۸ نرسد. گرامر: از حیطه نسبتا خوب و صحیحی از ساختارهای گرامری استفاده شده است ولی “چند” خطای دستوری و “دایره غیر وسیع دستوری” ( از خیلی از ساختارهای پیچیده اصلاً استفاده‌ای نشده است)، باعث میشود به یک ۷ ضعیف در گرامر بسنده شود. Task Response: 7 Coherence and cohesion: 7 Lexical Resource: 7 Grammatical range and accuracy 7 Overall 7
امتیاز شما post
مقالات مرتبط