واژگان سطح بالا در مورد علت و معلول

واژگان سطح بالا در مورد علت و معلول

ویدئوی زیر حیطه مناسبی از واژگان “علت و معلول” را در رایتینگ در اختیار شما قرار می دهد. نگاه کنید و نکته برداشته و سپس با استفاده از آن در مورد موضوع زیر بنویسید :

.These days insufficient respect is given to the elderly people in society ?What are the causes of this ?What consequences can it have

Watch the video below to have a good grasp of vocabulary on “Cause and Effect” Topics in writing https://youtu.be/xiRNpeZrFog

 
5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مرتبط