ثبت نام کلاسهای حضوری ترم تیرماه
هشت ساختار گرامری پیچیده  رایتینگ و اسپیکینگ برای اسکور ۸

هشت ساختار گرامری پیچیده رایتینگ و اسپیکینگ برای اسکور ۸

توجه شود که باید حیطه وسیعی از این ساختارها را به صورت صحیح و کامل به کار برد. در هر پاراگراف چهار ساختار متفاوت و در هر دقیقه اسپیکینگ پنج ساختار از ساختارهای ذیل استفاده شود. هر ساختار حداکثر دو بار استفاده گردد و از همه ساختارها هم حداقل یک بار به کار برده شود. بهترین سورس برای این جملات کتاب گرامر Betty Azar است.
  1.  Passive modals
  2.   Relative clauses
  3.  Conditionals: simple and mixed
  4.   Cleft and psudo cleft structures
  5.  Parallel structures
  6.  Impersonal structures
  7.  Variety of verb tenses
  8.   Coordinating conjunctions
مقالات مرتبط