مهاجرت به سوئد از دید احزاب سوئدی

مهاجرت به سوئد از دید احزاب سوئدی

مسائل مربوط به مهاجرت همواره از سوالات مهم در میان احزاب و سیاستمداران اروپا است. در این مورد قوانین مختلفی نیز وضع شده است برای مثال مهاجرت از طریق درخواست پناهندگی، خویشاوندی و یا کار. به طور کلی اتحاد بورژوایی و حزب محیط زیست از موافقان مهاجرت آزاد نیروی کار هستند، در مقابل احزاب سوسیال دموکرات و چپ با آن مخالفند. در ادامه به بررسی نظرات برخی از احزاب بزرگ سوئد در این رابطه می‌پردازیم: احزاب چپ و سوسیال دموکرات مخالف مهاجرت آزاد نیروی کار هستند. به نظر آنها این امر باعث پایمال شدن حقوق کارگرها و در نتیجه کاهش سطح دستمزد آنها خواهدشد. همچنین بر این عقیده هستند که این امر فشار زیادی را بر بیمه اجتماعی وارد خواهد کرد. در مقابل حزب محیط زیست عقیده دارد که سوئد باید سیاست سخاوتمندانه تری را درمورد مهاجرت نیروی کار در نظر داشته باشد. اتحاد بورژوایی نیز همانند حزب محیط زیست بر این عقیده اند و خواستار حقوقی برابر با شهروندان اتحادیه اروپا برای شهروندان کشورهای دیگر هستند تا بتوانند به سوئد بیایند و در طول سه ماه، کاری مناسب پیداکنند. تنها شرط در نظر گرفته شده تامین هزینه زندگی در طول این مدت است. به نظر این احزاب، کسانی که موفق به یافتن کار می شوند، برای یک سال اجازه ی اقامت دریافت خواهند کرد. افرادی که کار خود را ازدست می دهند نیز برای ادامه اقامت در سوئد سه ماه فرصت خواهند داشت تا کار جدیدی پیدا کنند. کسانی که حداکثر چهار سال در سوئد به کار مشغول بوده اند اجازه ی اقامت دائم دریافت خواهند کرد. این مطلب شامل پناهجویانی که پاسخ منفی دریافت کرده اند نیز می‌شود. این قانون پایه و اساس قانون جدید مهاجرت کاری سوئد که در دسامبر سال ۲۰۰۸ تصویب شد است.
امتیاز شما post
مقالات مرتبط