ثبت نام کلاسهای حضوری ترم تیرماه
مکالمات روزمره آمریکایی قسمت اول

مکالمات روزمره آمریکایی قسمت اول

مکالمات روزمره آمریکایی قسمت اول

 

۱- . She was really regarded as one of the most able students of my English class او واقعا یکی از بهترین دانش آموزان کلاس زبان من به حساب می‌آمد.

۲- ? What attributes should a good manager possess یک مدیر خوب باید چه صفاتی داشته باشد؟

۳- . His departure / death was abrupt and completely unexpected مرگ او ناگهانی و غیر منتظره بود.

۴- . I appreciate what you are doing for me از کارهایی که برای من انجام میدی ممنون.

۵- . I’ve no word to express my seep gratitude جدا نمی‌دونم چطور از شما تشکر کنم (نمی‌دانم با چه زبانی از شما تشکر کنم).

۶- . I don’t have anything to give in return نمی‌دونم محبت شما را چگونه جبران کنم.

۷- . Don’t feel restrained معذب نباشید.(راحت باشید).

۸- . Every thing clicked back to me at once یکدفعه همه چیز یادم آمد.

۹- ? Who ever said that اصلا کی اینو گفته؟

۱۰- . He is a man of influence او مرد صاحب نفوذی است.

۱۱- . I am not in a good mood today امروز زیاد حال و حوصله ندارم.

۱۲- . Thanks for your compliment از تعریفت خیلی ممنون.

۱۳- . When I told them I was a doctor their whole attitude changed وقتی به آنها گفتم که من دکتر هستم طرز برخورد همه عوض شد.

۱۴- ? What’s all the fuss about این همه سر و صدا برای چیه؟

۱۵- . My mind got distracted for a second یک لحظه حواسم پرت شد.

۱۶- . It doesn’t suit you very much زیاد بهت نمی‌آید.

۱۷- ! what amass اه چه گندی!

۱۸- . Luck wasn’t on their side بخت باهاشون یار نبود.

۱۹- . No buts and ifs دیگه اما و اگر نداره.

۲۰- . Do it on private به طور محرمانه آن را انجام بده.

۲۱- . Bon appetit نوش جان!

۲۲- . Well have some fun with him یه خرده باهاش حال کنیم.

۲۳- . Keep it to yourself پیش خودت بمونه.

۲۴- . Sorry for interruption / interrupting you ببخشید که حرف شما را قطع می‌کنم.

۲۵- . That’s awfully very kind of you این واقعا لطف شما را می‌رساند.

۲۶- . I couldn’t make sense of what you said نتوانستم از چیزی که گفتید سر در بیاورم.

۲۷- . I didn’t want to offend you منظور بدی نداشتم (نمی‌خواستم ناراحتت کنم).

۲۸- ? Am I making myself understood or not می‌توانم منظورم را به شما برسانم یا نه؟

۲۹- . I will be back before you know it I will be back in a flash I will be back in a split second I will be back right away تا چشم بهم بزنی بر می‌گردم.

۳۰- . Fall back عقب نشینی کنید.

۳۱- . I was stuck in the traffic تو ترافیک گیر افتاده بودم.

۳۲- . I’m so full حسابی سیرم.

۳۳- . I beg you, I need him خواهش می‌کنم؛ من بهش احتیاج دارم.

۳۴- ? Could you let me off ممکن است من را پیاده کنید؟

۳۵- ? Have you ever noticed تا حالا دقت کردی؟

۳۶- . Let of my hand دستمو ول کن.

۳۷- . Don’t let the news get out اجازه نده خبر به جا‌یی درز پیدا کند.

۳۸- . He took a week leave او یک هفته مرخصی گرفت.

۳۹- . She has a heart feeling toward him از او دل پری دارد.

۴۰- . It occurred to me suddenly ناگهان به ذهنم خطور کرد.

۴۱- . Please notify us of any change of address لطفا تغییر آدرستان را به ما اطلاع دهید.

۴۲- . I will just see you to the door تا دم در شما را بدرقه می‌کنم.

۴۳- . Try your best نهایت سعیت را بکن.

۴۴- . He lied about his age او در مورد سنش به ما دروغ گفت.

۴۵- . Thank you very much. You were a big help خیلی متشکرم کمک زیادی کردی.

۴۶- . You mean a world to me تو برای من یک دنیا ارزش داری.

۴۷- . Make yourself at home اینجا رو منزل خودتون بدونید.

۴۸- . Nice of you to come لطف کردید تشریف آوردید.

۴۹- . That’s so hard to deal without you بدون شما سر کردن خیلی مشکل است.

۵۰- . I feel honored to have you as a friend از اینکه با شما دوست هستم افتخار می‌کنم.

مقالات مرتبط