ثبت‌نام عمومی کلاسهای حضوری ترم مرداد
مجله ریدرز دایجست منبعی بسیار جامع و کامل برای ریدینگ

مجله ریدرز دایجست منبعی بسیار جامع و کامل برای ریدینگ

!Browse through it and enjoy !Don’t forget to check the essay you read tonight, tomorrow, by a dictionary of course

Reader’s Digest Magazine – January 2016

بر خلاف تصور عامه، این مجله برای ریدینگ آکادمیک نیز بسیار مفید است. مثلاً به مقاله صفحه پنجاه و شش دقت کنید: یک ریدینگ

کلاسیک آکادمیک!

.Classic Health Debates

مقالات مرتبط