دیکته آمریکایی یا انگلیسی در آزمون آیلتس

دیکته آمریکایی یا انگلیسی در آزمون آیلتس

دیکته آمریکایی یا انگلیسی در آزمون آیلتس

در آزمون آیلتس اینکه کلمه را با دیکته آمریکایی بنویسیم یا انگلیسی هیچ تفاوتی ندارد و هر دو حالت قابل قبول است . به عنوان مثال color و colour و یا program یا programme هر دو قابل قبول هستند .
نوشته های مرتبط