درس دوازدهم: دستورالعمل های تازه برای مبارزه با ویروس اچ آی وی

درس دوازدهم: دستورالعمل های تازه برای مبارزه با ویروس اچ آی وی

درس دوازدهم: دستورالعمل های تازه برای مبارزه با ویروس اچ آی وی

guidelines for fighting HIV
guidelines for fighting HIV
سازمان جهانی بهداشت به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز،دستور العمل های تازه ای برای مداوای بیماران آلوده به ویروس اچ آی وی، صادر کرده است. اجرای این دستورالعمل ها شمار بیمارانی که داروهای مداواکننده عفونت های ناشی ازویروس اچ آی وی، را مصرف می کنند در حد زیادی افزایش خواهد داد.

به گزارش گوش دهید

 

At the moment, four million people around the world receive anti-retroviral drugs. Theres another five million who need them but don’t get them

The WHO recommendations on when to start treatment for HIV would mean an extra three to five million people would be added to that waiting list. The WHO wants people who have HIV to start drugs before their immune systems get so weak they start displaying symptoms. A study recently published in the medical journal The Lancet showed starting treatment at the newly recommended level could increase survival by nearly 70%

It would also add significantly to the cost on health care systems. In South Africa, which has one of the biggest HIV burdens in the world, currently fewer than half of the people who should be receiving HIV drugs get them

Poor health infrastructure is a common problem for nearly all developing countries. Putting HIV-positive people on drugs earlier would significantly reduce the cost to health systems of treating opportunistic infections – illnesses which take hold while the immune system is weak. It would also greatly improve life expectancy of HIV patients, with repercussions for families and the workforce

The WHO is still working out how much it would cost countries to improve their treatment regimes, but it wont be cheap

Madeleine Morris, BBC News

به کلمات گوش دهید

 

anti-retroviral drugs داروهایی که برای مداوای عفونت های ناشی از ویروس اچ آی وی، مصرف می شود

an extra three to five million people would be added to that waiting list سه تا پنج میلیون نفر دیگر به لیست کسانی که در صف انتظار هستند اضافه خواهد کرد

displaying symptoms بروز عارضه های بیماری

add significantly to the cost on هزینه …..( خدمات درمانی) را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می دهد

which has one of the biggest HIV burdens in the world ( آفریقای جنوبی) که یکی از کشورهای جهان است که تعداد کسانی که به ویروس اچ آی وی آلوده اند در آنجا بسیار زیاد است

HIV-positive people کسانی که آلودگی شان به ویروس اچ آی وی ثابت شده است ولی لزوما مبتلا به بیماری ایدز نخواهند شد

opportunistic infections بیماری های عفونی که ناشی از باکتری هایی است که هنگامی که سیستم مصونیت بدن ضعیف است به شخص حمله می کند

greatly improve life expectancy of طول عمر ( امید به زندگی)………..(بیماران آلوده به اچ آی وی) را در حد زیادی افزایش می دهد

repercussions پی آمدها، عواقب

امتیاز شما post
مقالات مرتبط