درس نوزدهم : آب بنگلادش ممکن است هنوز ناسالم باشد

درس نوزدهم : آب بنگلادش ممکن است هنوز ناسالم باشد

درس نوزدهم : آب بنگلادش ممکن است هنوز ناسالم باشد

Bangladesh water
Bangladesh water may still be unsafe
در گزارش تازه سازمان ملل متحد و بنگلادش که به مناسبت روز جهانی آب انتشار یافته خاطر نشان شده که بیست میلیون نفر از مردم بنگلادش ممکن است هنوز آب ناسالم بنوشند. حدود بیست سال قبل بود که برای اولین بار ناسالم و آلوده بودن آب آشامیدنی بنگلادش کشف شد.

به گزارش گوش دهید

 

The researchers found that arsenic continues to be a major threat to the good health of millions of Bangladeshis, almost two decades after the problem was first detected, despite a massive effort to provide safe drinking water

They also found that rice, the country’s staple food, can also contain potentially dangerous levels of arsenic, if the crop is irrigated with contaminated water, as happens in several parts of the country

Ministers say that more research is needed on this and that people should not be alarmed

Arsenic poisoning can cause cancers, heart and lung disease. It first became a problem in Bangladesh in the 1970s after the UN dug millions of new tube wells. The water that these wells tapped was contaminated with arsenic, and millions were affected in what the World Health Organisation termed the greatest mass poisoning in history

Mark Dummett, BBC News, Dhaka

به کلمات گوش دهید

 

آرسنیک(یک ماده سمی کشنده)                       arsenic

خطر جدی                major threat

دو دهه، بیست سال                 two decades

غذای اصلی مردم                     staple food

بالقوه خطرناک              potentially dangerous

is irrigated : آبیاری می شود                    irrigated

آلوده، ناسالم               contaminated

people should not be alarmed : مردم نباید نگران و مضطرب باشند                 alarmed

چاههای آبی که با استفاده از لوله های قطور آب آنها بیرون آورده می شود               tube wells

مسمومیت جمعی، مسمومیت توده بزرگی از مردم        mass poisoning

نوشته های مرتبط