تکنیک های آیلتس – شماره ۴

تکنیک های آیلتس شماره ۴

برای ارتقا سطح رایتینگ خود میتوانید نمونه ها و template ها را یاد بگیرید . در نظر بگیرید که برای جلوگیری از کلیشه ای نوشتن ، از ساختار کلی نمونه ها استقاده کنید و جزییات را حتما تغییر دهید. بعنوان مثال ، سه ساختار رایج در نوشتار را برای شما آورده اییم:

On the one hand, It is good to lend money to friends because you are helping them. On the other hand, this may create disputes if they are unable to pay you back

If higher education were compulsory for all, the job market would become even more competitive

While mobile technology has improved long distance communication, there is evidence that it is damaging face-to-face social skills

نوشته های مرتبط