تکنیک های آیلتس – شماره ۳

تکنیک های آیلتس شماره ۳

در بخش اسپیکینگ اگر احیانا متوجه سوال ممتحن نشدید نگران نباشید. بیاد داشته باشید که شما با دادن پاسخ غلط نمره از دست خواهید داد نه با اینکه از ممتحن بخواهید سوالش را تکرار کند تا آن را درست متوجه شوید. میتوانید با سوالاتی مانند دو سوال زیر از ممتحن بخواهید تا سوالش را تکرار کند:

? I’m sorry, would you mind repeating that –

? I’m sorry, I don’t understand. Could you explain what you mean –

اگر برای سوال ممتحن پاسخی نداشتیم  در نظر داشته باشید که تمامی سوالات آیلتس چندین بار در جهان تست شده اند تا از استاندارد بودن انها اطمینان حاصل شود. بنابراین میتوانید صد در صد مطمئن باشید که در هرسطحی که باشید جوابی درست برای سوال وجود دارد. از جوابهای نامربوط بپرهیزید. بعضی از داوطلبین گمان میکنند اگر در مورد موضوع خواسته شده چیزی نمیدانند میتوانند به راحتی در مورد موضوعی مشابه صحبت کنند که البته تاکتیکی بسیار غلط است زیرا ممتحن به محض اینکه پاسخ شما را نا مربوط تشخیص دهد از نمره task response  شما کم خواهد کرد.
نوشته های مرتبط