تکنیک های آیلتس – شماره ۱۳

ielts tips

در قسمت لیسنینگ باید خیلی دقیق به سوالات پاسخ دهید.

بعنوان مثال اگر جای خالی عبارت in the …. باشد و پاسخ morning  باشد. تنها کلمه morning  بعنوان پاسخ درست در نظر گرفته میشود .

بنابراین اگر بر حسب بی دقتی شما بنویسید the morning  و یا in the morning  با وجود اینکه پاسخ درست است بعلت نوشتن لغات اضافی از شما نمره کسر میشود.

خروج از نسخه موبایل