تکنیک های آیلتس – شماره ۱۳

تکنیک های آیلتس شماره ۱۳

در قسمت لیسنینگ باید خیلی دقیق به سوالات پاسخ دهید. بعنوان مثال اگر جای خالی عبارت in the …. باشد و پاسخ morning  باشد. تنها کلمه morning  بعنوان پاسخ درست در نظر گرفته میشود . بنابراین اگر بر حسب بی دقتی شما بنویسید the morning  و یا in the morning  با وجود اینکه پاسخ درست است بعلت نوشتن لغات اضافی از شما نمره کسر میشود.
امتیاز شما post
مقالات مرتبط