تکنیک های آیلتس – شماره ۱۱

ielts tips

آیا میدانستید که ۲۳ درصد رایتینگ های نوشته شده زیر تعداد لغات خواسته شده نوشته میشوند؟

این بدان معناست که حداقل یک نفر از چهار نفر نمیتوانند نمره کامل را بگیرد حتی اگر خیلی خوب نوشته باشد.

اگر کمتر از لغاتی که تعیین شده بنویسید نمره از دست میدهید پس شمردن تعداد لغات پس از اتمام نوشتن توصیه میشود.

خروج از نسخه موبایل