اهمیت استفاده از overview در رایتینگ تسک ۱ آکادمیک

اهمیت استفاده از overview در رایتینگ تسک ۱ آکادمیک

اهمیت استفاده از overview در رایتینگ تسک ۱ آکادمیک

overview جمله ایست که در آن مهم ترین ویژگی های نمودار , گراف یا پروسه و … را بیان می کند . اگر overview در رایتینگ از قلم بیفتد بخشی از نمره task response از دست خواهد رفت. overview را می توان در پاراگراف اول و بعد از introductory sentence و یا در پاراگراف آخر به عنوان summary استفاده کرد. دقت کنید منظور از مهم ترین ویژگی ها کمترین ها و بیشترین ها و روندهای معنادار در گراف است .
امتیاز شما post
مقالات مرتبط