اهمیت استفاده از ساختارهای پیچیده در آیلتس

اهمیت استفاده از ساختارهای پیچیده در آیلتس

اهمیت استفاده از ساختارهای پیچیده در آیلتس

  استفاده از Complex Structures یا ساختارهای پیچیده از ملزومات کسب نمره ۷ به بالا در Speaking و Writing است. نمونه هایی از ساختارهای پیچیده و ‌نمره آور

Noun Clause Adjective Clause Adverbial Clause Reduced Structures Past Modals Inversion Present Perfect Continuous Tense Past Perfect Tense Future Perfect Tense Passive Structures

نوشته های مرتبط