اصطلاحات پر کاربرد در نامه نگاری براى رایتینگ تسک ١ جنرال

اصطلاحات پر کاربرد در نامه نگاری براى رایتینگ تسک ١ جنرال

  عباراتی که بیشتر در شروع نامه به کار برده می شوند: In reply to your letter = در پاسخ نامه شما To meet a demand = برای برآوردن تقاضا We must apologies for = ما باید پوزش بخواهیم برای We wish to inform you that = ما مایل هستیم به استحضار شما برسانیم که We would appreciate it if you could = ما سپاسگزار خواهیم بود اگر شما می توانستید We would appreciate your reply = ما از پاسخ شما سپاسگزار خواهیم بود With reference to = با اشاره به، عطف به To meet a demand = برای برآوردن تقاضا We wish to inform you that = ما مایل هستیم به استحضار شما برسانیم که We would appreciate your reply = ما از پاسخ شما سپاسگزار خواهیم بود Would you please let us = آیا لطفا شما اجازه می دهید به ما I am very much Obligated to you if = من بسیار مدیون شما خواهم بود اگر I am sorry to have to say that = من بسیار متاسفم از اینکه بگویم In accordance with your request = طبق خواسته شما، بر حسب درخواست شما Please accept my thanks for = لطفا سپاس مرا بپذیرید برای I regret to inform you that = من متاسفم به اطلاع شما برسانم که Could you do me a favor with = می توانید یک لطف به من بکنید با Referring your letter of = در استناد به نامه شما We hasten to thank you for = ما شتاب داریم برای تشکر از شما بابت We wish to remind you that = ما مایل هستیم به شما یادآوری کنیم که I find it necessary to = من لازم دانستم به
امتیاز شما post
مقالات مرتبط