اشتباهات متداول شما در گرامر و واژگان

اشتباهات متداول شما در گرامر و واژگان

یک وبسایت عالی و مفید برای چک کردن اشتباهات متداول شما در گرامر و واژگان آیلتس. نکته جالب تقسیم بندی موضوعی هر مقوله است. توصیه میشود هر روز در کنار تمرین های معمول آیلتس خود، حداقل دو مقوله از این وبسایت را مطالعه کنید.

Common Errors in English – Free English grammar & vocabulary exercises, rules, lessons, and tests online

http://englishgrammarpass.com/exercises/chapters/1.html?gclid=Cj0KEQiAzai0BRCs2Yydo8yptuIBEiQAN3_lFsft9357y1PFuch4wotN4Dkqc4b9_fTPm0Ma IdwaCW0aAsuN8P8HAQ

نوشته های مرتبط