اشتباهات رایج در کاربرد افعال پس از اسم و صفات

0
562
ielts tips

اشتباهات رایج در کاربرد افعال پس از اسم و صفات

بسیاری از زبان آموزان در استفاده از شکل فعل بعد از اسم و صفت دچار سردرگمی می‌باشند. در این راستا توصیه می‌شود که پس از نوشتن متن خود، حتما از دیکشنری‌های معتبر، شکل درست فعل پس از آنها را چک کنند. مثلا اینکه بعد از این اسم یا صفت، فعل به صورت ing می‌آید یا مصدری to .

مواردی که در زیر می‌بینید از جمله اشتباهات رایج در سطح پیشرفته هستند، که امید است مورد استفاده زبان‌آموزان گرامی قرار گیرد.

Noun + to do (something)
:Have the ability / confidence /courage to do (something)

.He didn’t have the confidence to speak up about what he’d witnessed

او اعتماد به نفس نداشت تا درباره چیزی که شاهدش بود صحبت کند.

Noun (+ preposition) + gerund
:Fear of doing (something), have difficulty in doing (something)

.He lived in constant fear of being found out

او در ترس مداوم از اینکه متوجه گناهکار بودنش شوند، زندگی کرد.

Adjective + to do (something)
Be right/ wrong to do (something), be lucky / fortunate to do (something)
:Be happy to do (something), (=willing to do something)

.The manager will be happy to see you this afternoon

مدیر خوشحال خواهد شد که شما را بعد از ظهر ببیند.

Adjective + gerund
Be used to doing (something), be busy doing (something), be worth (doing something)

.The museum was well worth visiting

این موزه ارزش دیدن را داشت.

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی