اشتباهات رایج در کاربرد افعال پس از اسم و صفات

اشتباهات رایج در کاربرد افعال پس از اسم و صفات

اشتباهات رایج در کاربرد افعال پس از اسم و صفات

بسياری از زبان آموزان در استفاده از شكل فعل بعد از اسم و صفت دچار سردرگمی می‌باشند. در اين راستا توصيه می‌شود كه پس از نوشتن متن خود، حتما از ديكشنری‌های معتبر، شكل درست فعل پس از آنها را چک كنند. مثلا اينكه بعد از اين اسم یا صفت، فعل به صورت ing می‌آید يا مصدری to . مواردی كه در زير می‌بينيد از جمله اشتباهات رایج در سطح پيشرفته هستند، كه اميد است مورد استفاده زبان‌آموزان گرامی قرار گيرد.

Noun + to do (something) :Have the ability / confidence /courage to do (something)

.He didn’t have the confidence to speak up about what he’d witnessed

او اعتماد به نفس نداشت تا درباره چیزی که شاهدش بود صحبت کند.

Noun (+ preposition) + gerund :Fear of doing (something), have difficulty in doing (something)

.He lived in constant fear of being found out

او در ترس مداوم از اینکه متوجه گناهکار بودنش شوند، زندگی کرد.

Adjective + to do (something) Be right/ wrong to do (something), be lucky / fortunate to do (something) :Be happy to do (something), (=willing to do something)

.The manager will be happy to see you this afternoon

مدیر خوشحال خواهد شد که شما را بعد از ظهر ببیند.

Adjective + gerund Be used to doing (something), be busy doing (something), be worth (doing something)

.The museum was well worth visiting

این موزه ارزش دیدن را داشت.
مقالات مرتبط