شش ایراد اساسی در تسک ۱ رایتینگ اکادمیک

شش ایراد اساسی در تسک ۱ رایتینگ اکادمیک

شش ایراد اساسی ولی قابل کنترل که باعث مى شود نمره تسک ١ آکادمیک شما کاهش شدید داشته باشد:
  1.  ندادن overview یا دید کلى در ابتدا یا انتهاى متن.
  2.  توضیح و توصیف “تمام داده ها” به جاى “گزینش نکات اصلى” و همچنین شرح ندادن یک یا دو مشخصه اصلى یا اطلاعات کلیدى.
  3. کپى کردن واژگان سوال به جاى استفاده از واژگان اوریجینال.
  4.  استفاده نکردن از دایره وسیعى از ساختارهاى گرامرى و زمانها.
  5.  کمتر از ١۵٠ کلمه نوشتن.
  6.  استفاده از عبارت in conclusion در پاراگراف آخر یا in my opinion در پاراگراف هاى body.
نکته: هنگام نوشتن گراف تصور کنید که گزارش را براى کسى مى نویسید که گراف را ندیده است، اما نیاز دارد که تمام نکات اصلى را بداند. بر عکس مقاله تسک دو، شما مجاز به ابراز عقیده شخصى و اضافه نمودن اطلاعات نیستید: فقط نکات اصلى را بر مى گزینید و به یک مخاطب تحصیل کرده (به همین دلیل لحن گزارش باید کاملا رسمى باشد) گزارش مى کنید.
نوشته های مرتبط