درس هشتم : سازمان ملل متحد: نرخ باسوادی در آفریقا را افزایش دهید

درس هشتم : سازمان ملل متحد: نرخ باسوادی در آفریقا را افزایش دهید

درس هشتم : سازمان ملل متحد : نرخ باسوادی در آفریقا را افزایش دهید

UN_literacy in Africa
UN_literacy in Africa
بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، برای افزایش تعداد باسوادان در سراسر آفریقا، باید کارهای بیشتری صورت گیرد. در این گزارش خاطر نشان شده که از هر ۱۰ نفری که در آفریقا زندگی می کنند، تنها ۶ نفر آنان قادر به خواندن و نوشتن هستند.

به گزارش گوش دهید

 

۲۰% of adults around the world are unable to read or write. But in Africa, the figure is thought to be close to double that, and the number is growing

There are strong regional differences in the continent. West Africa suffers far more than Southern Africa, for example. While literacy skills have the power to transform individual lives and whole communities, the number of people here who are unable to read and write at present poses a major barrier to economic development in Africa

The UN says those people lacking access to education are often the most disadvantaged and marginalised populations. A high percentage of them are women and girls, indigenous populations and people with disabilities

Caroline Duffield, BBC News, Lagos

به کلمات گوش دهید

 

تقریبا دو برابر آن (رقم)                    close to double that

توانایی خواندن و نوشتن، با سوادی                              literacy skills

قدرت تغییر دادن (زندگی مردم در جهت مثبت)               the power to transform

جوامع                              communities

یک مانع مهم برای…….تلقی می شود             poses a major barrier to

دسترسی به آموزش و تحصیل ندارند، عدم دسترسی به تحصیل کردن        lacking access to education

در اینجا: مردم محروم، طبقه فقیر جامعه                          disadvantaged

در اینجا: به حاشیه رانده شده، کنار گذاشته شده                            marginalised

بومی                              indigenous

ناتوانی ها (اعم از جسمی و ذهنی)                             disabilities

نوشته های مرتبط