پروسه ها در رایتینگ تسک یک آکادمیک 

پروسه ها در رایتینگ تسک یک آکادمیک 

پروسه ها در رایتینگ تسک یک آکادمیک 

در آزمون آیلتس، از شما خواسته میشود پروسه ای را توصیف کنید. این پروسه میتواند پروسه ای طبیعی مثل تبدیل کرم ابریشم به پروانه و یا پروسه ای کارخانه ای و تولیدی مانند تولید اتومبیل باشد. در دو صورت ، زمان حال ساده استفاده میشود اما در پروسه های طبیعی اغلب دو ساختار معلوم و مجهول و در پروسه های تولیدی ساختار مجهول رایج میباشند. با توجه به نمودار زیر صحیح و یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.  

The diagram below illustrates the life cycle of a plastic bottle of mineral water for drinking

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

oil-extraction

 

. Decide which of the statements below is True or False

N1. The illustration describes a natural rather than a manufacturing process.    TRUE/FALSE

N2. The present simple tense should be used throughout.      TRUE/FALSE

N3. The verbs are less likely to be in the passive than the active voice.      TRUE/FALSE

N4. linking devices such as then, next, at the first stage and once will be common.   TRUE/FALSE

N5. it is not necessary to have an overview.     TRUE/FALSE

N6. Not all of the stages need to be mentioned.    TRUE/FALSE

N7. Using linking devices such as once, when, where and after is useful.       TRUE/FALSE

 

: Answers

N1. False

N2. True

N3. False

N4. True

N5. False

N6. False

N7. True

نوشته های مرتبط