پروسه ها در رایتینگ تسک یک آکادمیک – بخش ۲

پروسه ها در رایتینگ تسک یک آکادمیک بخش ۲

پروسه ها در رایتینگ تسک یک آکادمیک – بخش ۲

بهنگام بررسی نمودار پروسه ، به هر مرحله ، فعل و اسم هایی که برای نوشتن گزارش میتوانند بکار برده شوند به خوبی فکر کنید. به نمونه زیر دقت کنید که در آن چطور مراحل بصورت عبارات اسمی شرح داده میشوند. عبارات اسمی چکیده مراحل میباشند.

مراحل زیر را به ترتیب مرتب کنید.

The discarding or recycling of the plastic bottle The extraction of mineral water The transportation of the oil via a pipeline The bottling of the water The buying and drinking of the water The transportation of the bottles The extraction of the oil The transportation of the water to supermarkets and shops The refinement of the oil to produce pieces of plastic The production of plastic bottles The transportation of mineral water

Answers

The extraction of the oil The transportation of the oil via a pipeline The refinement of the oil to produce pieces of plastic The production of plastic bottles The transportation of the bottles The extraction of mineral water The transportation of mineral water The bottling of the water The transportation of the water to supermarkets and shops The buying and drinking of the water The discarding or recycling of the plastic bottle

نوشته های مرتبط