Language Activator – Pour

Language Activator Pour

Language Activator – Pour

اغلب دیکشنری ها لغاتی را مترادف یک لغت معرفی میکنند. اما آیا تمامی مترادفهای یک لغت صد در صد معنای همان لغت را القا میکنند؟ مسلماً خیر. در این بخش از لغات هم معنی و یا نزدیک به لغت Pour را بررسی خواهیم کرد.

pour

(transitive verb)

to make liquid or a substance flow steadily out of a container, by making the container lean to one side

pour something into/out of something

.She poured some milk into a glass

.Dan picked up the bucket and poured the sand out of it

pour something on/over/into something

.Pour the garlic sauce over the hot chicken pieces

pour in/out

.Gradually pour in the sherry and the stock

?Would you pour out the tea

spill

(transitive verb)

:to accidentally make a liquid or substance come out of a container

! Careful – you’ll spill it

spill something on/over/into something

.Someone had spilled red wine all over the carpet

.A tanker has run aground, spilling 60,000 gallons of oil into the sea

empty

(transitive verb)

: to make a container empty by pouring out everything inside it

.Paul emptied the glass and washed it

.Could you empty the wastebasket – it’s getting pretty full

empty something into/onto/over something

.She emptied the contents of the tin into a pan

.We crept up behind him and emptied the bucket of water over his head

sprinkle

(transitive verb)

to pour or put a liquid or substance in small amounts onto something, especially food, so that the surface is thinly covered: sprinkle something on/over something

.Sprinkle the cheese over the beans

sprinkle something with something

.Sprinkle the fish with lemon juice and herbs

tip

(transitive verb)

: to pour something out of a container by turning it upside down

tip something into/out of/onto something

.She weighed out the flour and tipped it into the bowl

drizzle

(transitive verb)

to pour a liquid in small amounts over something, especially food – used especially in cooking instructions

drizzle something over something

.Drizzle a little French dressing over the salad

drizzle something with something

.Slice the strawberries and drizzle them with the liqueur

:Practice

: Fill in the blanks with appropriate words

Pour / tip / empty / sprinkle / spill

.N1. She …………… some milk into a glass !N2. Careful – you’ll …………… it .N3. Could you …………… the wastebasket – it’s getting pretty full .N4. …………… the cheese over the beans .N5. She weighed out the flour and …………… it into the bowl

 

:Answers

Poured / spill / empty / Sprinkle / tipped

 
نوشته های مرتبط