Language Activator – Liquid

Language Activator Liquid

Language Activator – Liquid

اغلب دیکشنری ها لغاتی را مترادف یک لغت معرفی میکنند. اما آیا تمامی مترادفهای یک لغت صد در صد معنای همان لغت را القا میکنند؟ مسلماً خیر. در این بخش از آفرینش اکتیوتر لغات هم معنی و یا نزدیک به لغت   liquidرا بررسی خواهیم کرد. ابتدا جملات را خوانده و خودرا محک بزنید سپس برای دیدن نتایج و توضیح اینکه هر لغت در چه موقعیتی استفاده میشود به لینک زیر بروید

Liquid/fluid

Liquid

(countable/uncountable noun)

: a substance, such as water or milk, that is not a solid and not a gas

.She screamed as the boiling liquid burned her skin

liquid

(adjective usually before noun)

: use this about something which is liquid, but which is usually a solid or a gas

.Treat your plants once a week with liquid fertiliser

liquid nitrogen

fluid

(countable/uncountable noun)

: a liquid – used especially in technical contexts

.Brake fluid was leaking out from under my car

body/bodily fluids

.The HIV virus is transmitted though body fluids, during sexual intercourse

 

:Practice

: Fill in the blanks with appropriate words

.N1. …………..soap .N2. In extreme heat your body will lose ………..and salt .N3. Add most of the flour to the ………and stir the mixture

 

:Answers

Liquid/ fluid/ liquid

 
نوشته های مرتبط