سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام – آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام – آذر 1400

سلام. من 23 آذر سنتر ایرسافام تهران آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم آقای خوش برخوردی بودن ولی اسمشون يادم نيست. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

خودتو معرفی كن. توی خونه زندگی ميكنی يا آپارتمان؟ دوست داری خونتو؟ دوست داری توی آينده توی چجور خونه ای زندگی كنی؟ دوست داری به آسمان نگاه كنی و ستاره ها رو ببينی؟ از اونجايی كه تو زندگی ميكنی ستاره ها معلوم هستند؟ توی مدرسه راجع به ستاره ها بهتون ياد دادن؟ دوست داری به سياره ديگه سفر كنی؟

پارت 2:

describe an activity that you want to do after work or study

پارت 3:

تاثير اكتيويتی ها روی انسان ها؟ فرق خانم ها و آقايون براي انتخاب اكتيويتی ها؟ چرا بعضی ها ورزش های پرريسك را دوست دارند؟ خانم ها چه چجور اكتيويتي هايی رو انجام ميدهند؟ (با تشکر از نیلوفر عزیز)
نوشته های مرتبط