نمونه سوالات اسپیکینگ سنترعصر دین و دانش ( شهریور ۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنترعصر دین و دانش ( شهریور ۱۴۰۱)

سلام ۳ شهریور با خانم اخوان سنتر عصر دین ودانش اسپیکینگ داشتم . بسیار خانم آرومی بودند کلا من از ایشان آرامش گرفتم .

پارت ۱:

  • Hometown
  • What is famous for
  • History of your hometown
  • Taking photograph

پارت ۲:

  • Describe an important celebrity you follow on social media.
  • follow up about social media.

پارت ۳:

  • Communication and media
  • How it changed
نوشته های مرتبط