ویدیو آموزشی برای سطح B2 تا C1 درمورد نوآوری و تکنولوژی بخش اول

این ویدیو تمامی واژگان و عبارات مرتبط با موضوع را شامل میشود و به شما کمک میکند تا جایگاه مناسب آنها را بهتر یاد گرفته و استفاده نمایید [wpdm_package id=7183 template=”link-template-calltoaction3.php”] [wpdm_package id=7186 template=”link-template-calltoaction3.php”]
نوشته های مرتبط