استفاده از عبارات اسمی در رایتینگ تسک یک آکادمیک

0
576
ielts writing

استفاده از عبارات اسمی در رایتینگ تسک یک آکادمیک

سعی کنید از ساختارهای متنوع در رایتینگ خود استفاده کنید. استفاده از اسم و فعل هردو توصیه می شوند هرچند عبارات اسمی میتوانند بسیار تاثیرگذار باشند.

diagram

با توجه به گراف جاهای خالی را با عبارات مناسب پرکنید:

A. a clear difference in the popularity of the various amenities

B. the trend in visitor numbers

C. information about visitor numbers at a range of local amenities

D. numbers rising from approximately 5,000 to 55,000 visitors

E. a gradual decline in numbers

F. a dramatic increase in numbers

G. the least popular amenity

H. the number of visitors

The chart provides __________ from 2007 to 2011. Generally speaking, there is __________. Regarding the sports complex, __________ is clearly upwards with __________ over the whole period. By contrast, while the library experienced __________ in 2008 to 50,000 from 10,000 in 2007, the overall trend thereafter was downward with numbers falling erratically to about 15,000.More people, approximately 30,000 visited the art gallery than the other three venues in 2007, but there was __________ throughout the period to just above 10,000 visitors in 2011. Compared to the other three amenities, __________ remained fairly stable throughout the period, hovering around 20,000 visitors each year.By the end of the period, __________ in 2007, the sports complex, had become the most popular

: Answers

C /A /B /D /F/E /H /G

Rate this post

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی