تکنیک های اسکنینگ درریدینگ

تکنیک های اسکنینگ درریدینگ

تکنیک های اسکنینگ درریدینگ

استفاده از ساختار جمله

هنگام یافتن پاسخ در متن ، ساختار جمله میتواند کمک زیادی به شما بکند. هنگامی که میخواهید جمله ای را با توجه به متن کامل کنید، به ساختار جمله دقت کنید. مثال زیر نمونه ساختار ابتدایی جمله است.

The government (subject) invested (verb) considerable sums of money (object) in new computer software

متن زیر را بخوانید و قبل از اینکه بخواهید جمله را کامل کنید ، توجه کنید که جای خالی به چه ساختاری نیاز دارد . (نهایتا دو لغت) 

New types of technology

While twenty years ago the computing technology available was very limited, expensive and difficult to use, nowadays there is a wide range of devices available that are comparatively cheaper, lighter and attractive. Laptops, tablets and even mobiles with processing capacity are now widely available. Now these types of devices are replacing something that was such an innovative device when it came on the market, the personal computer

…………N1– Early types of computing technology were not easy

N2– New devices are ……………..to look at

…………..N3– The latest types of technology are replacing the

 

: Answers

N1– To use

N2– Attractive

N3– Personal computer

نوشته های مرتبط